แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ


        

                           
น้ำตกทรายขาว
 
                     
          อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาสันกาลาคีรีของพื้นที่ 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลาและสงขลา) ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลป่าบอน ตำบลทรายขาว ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และตำบลบ้านโหนด ตำบลเปียน ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 37 พ.ศ.2507 ฉบับที่ 151 และ 162 พ.ศ.2509 ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 37 (2507) มีเนื้อที่ 110 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 68,750 ไร่ ทิศเหนือ จดตำบลป่าบอน ตำบลทรายขาว ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ทิศใต้ จดตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ทิศตะวันออก จดตำบลทุ่งพลา ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา และตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ทิศตะวันตก จดตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และตำบลบ้านโหนด ตำบล เปียน ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สภาพป่าโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาวเป็นป่าดิบชื้น ประกอบด้วย พรรณไม้หลากหลายชนิด เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ซึ่งราษฎรได้อาศัยประโยชน์จากน้ำนำไปใช้เพื่อการกสิกรรม อุปโภคและบริโภค ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสันกาลาคีรีที่สลับซับซ้อน มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดแหล่งท่องเที่ยวประเภทภูมิทัศน์พัฒนาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2531 นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก เมื่อปี พ.ศ.2518, 2528 และ 2533 ตามลำดับ นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่อุทยานแห่งชาติเป็นอย่างยิ่งประวัติ น้ำตกทรายขาวเดิมชาวบ้านเรียกว่า “น้ำตกกะโถน” ถูกค้นพบโดยพระครูศรีรัตนากร (ท่านศรีแก้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาว เมื่อประมาณปี พ.ศ.2475 และท่านได้ชักชวนราษฎรทำการปรับปรุงบริเวณน้ำตกทรายขาว ต่อมาน้ำตกแห่งนี้ก็ได้รับการพัฒนาเป็นลำดับ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี (กรมป่าไม้) จนถึงปี พ.ศ.2530 กรมป่าไม้จึงให้เจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจเพื่อเตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ จุดเด่นที่น่าสนใจ
        น้ำตกทรายขาว เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากยอดเขานางจันทร์บนเทือกเขาสันกาลาคีรี มีผาน้ำตกสูง 40 เมตร ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ตลอดเส้นทางมีพันธุ์ไม้นานาชนิด

ติดต่อสอบถาม ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โทร.0-7333-9138

สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 21 (สำนักงานป่าไม้เขตปัตตานีเดิม) อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โทร. 0-7333-6290 ถึง 3