โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี

        ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี จัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวน 1 โครงการ 3 กิจกรรมย่อย คือ โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ 11,456,890 บาท โดยมีกิจกรรมย่อยประกอบไปด้วย
        1. ขยายผลโครงการเกษตรอาหารกลางวันตามพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 6,120,000.- บาท
        2. ขับเคลื่อนขยายผลโครงการและบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ 4,639,890.- บาท
        3. ดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของจังหวัดปัตตานีในระดับโรงเรียน งบประมาณ 697,000.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ภาพรวมข้อมลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอันเนื่งมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี จำแนกได้เป็น 8 ประเภท จำนวน 78 โครงการ ประกอบด้วย
        1. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ                    40 โครงการ
        2. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร                   2 โครงการ
        3. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                  1 โครงการ
        4. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ              28 โครงการ
        5. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข                  1 โครงการ
        6. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร             2 โครงการ
        7. โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา   2 โครงการ
        8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ              2 โครงการ

ดาวน์โหลดเอกสาร 1. แผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี