คู่มือประชาชน

-

คู่มืองานออกบัตรประจําตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
(กรณียื่นที่จังหวัด


-

คำสั่งจังหวัดปัตตานี เรื่อง การมอบอำนาจ
ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘๘


-

Link บัญชีการเผยแพร่กระบวนการ
อำนวยความสะดวก


-------

 


-
 
-

 

-