ทำเนียบทะเบียนพาณิชย์ของจังหวัดปัตตานี
ณ วันที่ 9  ตุลาคม  2549
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชกิจ  ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ วันที่ขอจด  จำนวนเงินทุน  สถานะ ที่ตั้งสำนักงาน ชนิดแห่งพาณิชยกิจ
ทะเบียนพาณิชย์ตั้ง / จดเลิก อำเภอ จังหวัด
1 0947314600010 นาอีม นางสาวซาลูมา  สามะ 10/11/2546 1,000,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ขายเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี
2 0947314600020 เศษตังค์ นางสาวศิริพร  จรูญจันทร์ 14/11/2546  30,000.00 คงอยู่ ไม้แก่น ปัตตานี ขายซีดี วีซีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
3 0947314600030 แมงปอ  เอ็นเตอร์เทน คณะบุคคลโดย  แมงปอ เอ็นเตอร์เทน 19/11/2546 400,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ขายและให้เช่า วีซีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
4 0947314600040 ทิพย์วีซีดี นางสังเวียน  ทานะ 27/11/2546 150,000.00 คงอยู่ ยะหริ่ง ปัตตานี ขายและให้เช่า วีซีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
5 0947314600050 โคกโพธิ์ นายประเทศ  แซ่เหง่า 28/11/2546 100,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ขายและให้เช่า วีซีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
6 0947314600060 ยู  คอมเนต นางมัณฑนา  แท่นบำรุง 10/02/2547 300,000.00 เลิกกิจการ เมืองปัตตานี ปัตตานี ให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เนต
7 0947314600070 ร้านน้องโฟร์ด นางภานิชา  วิเศษสุวรรณภูมิ 8/12/2546 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
8 0947314600080 ร้านแอ๊ดไซท์อินเตอร์เนต  แอนด์  คอมพิวเตอร์ นายสุรเชษฐ์  สังขพันธ์ 8/12/2546 300,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เนต
9 0947314600090 กราฟฟิกส์เกมส์ นายตุรงค์กร  เอียดแก้ว 8/12/2546 100,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ประกอบกิจการเครื่องเล่นเกมส์
10 0947314600100 วีดีโอ.  เกมส์ นางอุบล  วรรณะ 8/12/2546 10,000.00 คงอยู่ ยะหริ่ง ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
11 0947314600110 วีดีโอ.  เกมส์ นางอัฐภรณ์  ทองทึม 8/12/2546 10,000.00 คงอยู่ ยะรัง ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
12 0947314600120 วีดีโอเกมส์ นางอัฐภรณ์  ทองทึม 8/12/2546 30,000.00 คงอยู่ ยะรัง ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
13 0947314600130 ร้านน้องโอ  ชาวเหนือ  4 นายรัตนชาติ  จำศิล 8/12/2546 70,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลง  และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
14 0947314600140 เอ.ทู.เอ็ม นางสางพีรพร  หนูพันธ์ 8/12/2546 120,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  เพื่อใช้อินเตอร์เนต  และการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
15 0947314600150 ร้านเนาวลัษณ์  คาราโอเกะ นางเนาวลักษณ์  คำพลอย 8/12/2546 10,000.00 คงอยู่ หนองจิก ปัตตานี ประกอบกิจการให้ฟังเพลงและร้องเพลงคาราโอเกะ
16 0947314600160 ร้านชาวเหนือ  3 นางวุ่น  จำศิล 8/12/2546 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
17 0947314600170 ร้านยูเพ้ง  บริการ นายยูเพ้ง  แซ่เตียว 9/12/2546 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
18 0947314600180 ร้านน้องยุสาวสกล นายสมพงษ์  สุพินิจ 9/12/2546 25,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
19 0947314600190 ร้านรุ่งรัตน์  คาราโอเกะ นางสาวรัตนา  ไชยศรี 11/12/2546 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง ฟังเพลง และร้องเพลงคาราโอเกะ
20 0947314600200 เพื่อนคาราโอเกะ นางสังวาลย์  สาระขัน 12/12/2546 80,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
21 0947314600210 ชมพู่ คาราโอเกะ นางสาวประณี  สีกาบุตร 12/12/2546 10,000.00 คงอยู่ หนองจิก ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
22 0947314600220 เกมส์  เพลย์ นายเอกราช  ปิยางสุ 15/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการเครื่องเล่นเกมส์
23 0947314600230 เกมส์ โซน นายวรศักดิ์  ชำนิไพบูลย์ 15/12/2546 120,500.00 คงอยู่ ปะนาเระ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
24 0947314600240 โมเดล  แอนด์  เกมส์ นายเสกสรรค์  ชูอ่องสกุล 15/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการมให้เล่นเกมส์
25 0947314600250 บิ๊กบอสเกมส์ นายมานิตย์  เกลี้ยงนิล 15/12/2546 200,000.00 คงอยู่ หนองจิก ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
26 0947314600260 บอล  อินเตอร์เนต นายไพรัช  สงวนโรจน์ 15/12/2546 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เนต
27 0947314600270 น้องบอล  คาราโอเกะ นางอาจินต์  สงวนโรจน์ 15/12/2546 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง  ฟังเพลงและร้องเพลงคาราโอเกะ
28 0947314600280 สตาร์คอม นายสยาม  จะนะจินา 15/12/2546 200,000.00 คงอยู่ หนองจิก ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เนตและบริการเครื่องเล่นเกมส์
29 0947314600290 ร้านเกมส์โซน  2 นางสาวอัญมณี  เจษฎาภิศักดิ์ 15/12/2546 95,000.00 คงอยู่ ปะนาเระ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
30 0947314600300 ร้านแม่น้อย  คอนสวรรค์ นางธิฐานพร  อ่อนหวาน 16/12/2546 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
31 0947314600310 ร้านชาวเหนือ  1 นางละเอียด  จำศีล 16/12/2546 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
32 0947314600320 บี  แอนด์  เมย์  2 นางสาวมัสยา  พูนภูเขียว 16/12/2546 40,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลง  และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
33 0947314600330 ปุยฝ้าย  เกมส์ นายสุนทร   แซ่แฮ 16/12/2546 160,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
34 0947314600340 สมใจ   คาราโอเกะ นายสมใจ   ทรายมะโน 16/12/2546 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลงฟังเพลงและร้องเพลงคาราโอเกะ
35 0947314600350 ฝนฟ้า  คาราโอเกะ นางบุญเสริม   บุตรโคตร 16/12/2546 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง  ฟังเพลงและร้องเพลงคาราโอเกะ
36 0947314600360 น้องแอน   คาราโอเกะ นางสาวเอียด   เที่ยงอยู่ 16/12/2546 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลงฟังเพลงและร้องเพลงคาราโอเกะ
37 0947314600370 ปราจีน นายสันติ  แสงต่าย 17/12/2546 6,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลง  และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
38 0947314600380 ทักษิณเกมส์ นางสาวเรวดี  วรรณะ 18/12/2546 120,000.00 คงอยู่ ปะนาเระ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
39 0947314600390 แหม่ม วีซีดี นางสาวอภิญญา  ช่วยมาก 18/12/2546 25,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ให้เช่าซีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
40 0947314600400 ไอเดียลิส นางสาวศจิรา  แก้ววิเชียร 18/12/2546 300,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
41 0947314600410 ด๊อกเตอร์โฟน แอนด์ วีซีดี นายทวีศักดิ์  สินรา 19/12/2546 50,000.00 คงอยู่ ปะนาเระ ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี แผ่นดีวีดีระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
42 0947314600420 โกกิคอม นางอำพร  รุ่งทอง 22/12/2546 300,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็และเครื่องเล่นเกมส์
43 0947314600430 ติ๋ม 2 คาราโอเกะ นางสาวอรพงษ์  ศรีปาน 22/12/2546 15,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
44 0947314600440 ติ๋ม 3 คาราโอเกะ นางสาวอรพงษ์  ศรีปาน 22/12/2546 15,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
45 0947314600450 น้องบี นางปราณี  เทียบชัย 04/05/2548 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลง  และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
46 0947314600460 บิวเวิลด์  คาราโอเกะ นางจินดา  ละอองศรี 24/12/2546 10,000.00 คงอยู่ ปะนาเระ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลง  และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
47 0947314600470 เพชรน้ำผึ้ง นางสมรัตน์  บุญอินทร์ 24/12/2546 15,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลง  และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
48 0947314600480 พีเกมส์ นางประไพ  รุ่งทอง 24/12/2546 300,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
49 0947314600490 ยุพิน 2   คาราโอเกะ นายปรากฏ  สายสุริยา 24/12/2546 80,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
50 0947314600500 น้องปอ  คาราโอเกะ นางทองสัย  อุนบุรมย์ 24/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
51 0947314600510 น้องอุ้ม  คาราโอเกะ นายยุทธนา  สายสุริยา 24/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
52 0947314600520 น้องแหม่ม  คาราโอเกะ นางหนูพัด  สรรพทรัพย์ 24/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
53 0947314600530 ลูกน้ำ  คาราโอเกะ นางไพลิน  โพธิ์ทอง 24/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
54 0947314600540 พัฒนา  คาราโอเกะ นางมนต์  พลเรืองเดช 25/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
55 0947314600550 น้องงา  คาราโอเกะ นางสาวสุนันทา  พรมสี 25/12/2546 70,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
56 0947314600560 น้องดี  คาราโอเกะ นางสาวรุ่งอรุณ  มณีวงศ์ 25/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
57 0947314600570 ป้าเครือ  คาราโอเกะ นางเครือวัลย์  ฤทธิ์ฉิ้ม 25/12/2546 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
58 0947314600580 น้องหมิว  คาราโอเกะ นายชัยยัณย์  ศรีสร้อย 26/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
59 0947314600590 ยุพิน  คาราโอเกะ นายแพงศรี  ไชยะพา 26/12/2546 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
60 0947314600600 ศรีชุมแพ 4  คาราโอเกะ นายสุวรรณ  พรทุม 26/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกิจการการให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
61 0947314600610 แสนสำราญ  คาราโอเกะ นายอุดม  ชุมผาง 26/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
62 0947314600620 บ้านน้ำทิพย์  คาราโอเกะ นางเตือนจิตร์  แซ่อ๋อง 26/12/2546 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
63 0947314600630 น้องปอ  คาราโอเกะ นายสุวิทย์  ศรีแสง 26/12/2546 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
64 0947314600640 ติ๋ม 1  คาราโอเกะ นางสาวผลัด  ทองพูล 16/04/2547 20,000.00 เลิกกิจการ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
65 0947314600650 แดนดอกคูณ  คาราโอเกะ นายอุดม  เวชกามา 15/02/2549 50,000.00 เลิกกิจการ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
66 0947314600660 แพ  คาราโอเกะ นางสาวมาลี  หลักคำ 26/12/2546 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
67 0947314600670 น้องเล็ก  คาราโอเกะ นางสาวน้ำทิพย์  พรหมอินทร์ 26/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกิจการการให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
68 0947314600680 ลูกน้ำ  คาราโอเกะ นายวรากร  รักร่วม 26/12/2546 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
69 0947314600690 น้องแม็ค  คาราโอเกะ นายคนอง  นุ้ยขวดี 26/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกิจการการให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
70 0947314600700 ลูกโทน  คาราโอเกะ นางสาวบงกช  เชิดวงศ์สุข 26/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
71 0947314600710 ที-เน็ต นายพรชัย  ชวลิตวรกูล 29/12/2546 500,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
72 0947314600720 เฆขลา นายบุญลือ  สุวรรณมณี 29/12/2546 60,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
73 0947314600730 บูมอีสาน นางดรุณี  สีสุวรรร 29/12/2546 10,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
74 0947314600740 มินิ  เกมส์ นางพิศพิไล  จันทอิสสระ 29/12/2546 250,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
75 0947314600750 วนิดา นางโอภาส  ชนอาศรี 29/12/2546 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
76 0947314600760 บลูเน็ต นายธีรวุฒิ  บุญประสม 29/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
77 0947314600770 สมหวัง  คาราโอเกะ นางคำมี  สุขรักขินี 29/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
78 0947314600780 น้องปุ๋ย นางบุญจันทร์  มงคล 29/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
79 0947314600790 ขอนแก่น นางเกษร  แก้วใส 29/12/2546 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
80 0947314600800 น้องโอ นางรำไพ  หงษ์ชาติ 29/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
81 0947314600810 น้องเกษ นางบุญกอง  มีศรี 29/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
82 0947314600820 น้องแนน นางพเยาว์  สุขีสมบูรณ์ 29/12/2546 35,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
83 0947314600830 ศรีตานี  สวนสมเด็จ นางมารศรี  มีสบาย 29/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลง  และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
84 0947314600840 น้องปาลม์  คาราโอเกะ นางสาวนิวาส  ชมภูวิเศษ 29/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
85 0947314600850 น้องตอง  คาราโอเกะ นางไพรอง  คำเชียง 29/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
86 0947314600860 อุไรวรรณ นางอำนวย  สายสุริยา 29/12/2546 60,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
87 0947314600870 น้องอ๊อฟ  คาราโอเกะ นายอุดม  ร่วมรักษ์ 29/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
88 0947314600880 เจ๊แต๋ว  คาราโอเกะ นางนิตยา  หนูแก้ว 30/12/2546 5,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลง  และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
89 0947314600890 เน็ทเทอร์โบร์ นายชูชัย  ภูริศักดิ์ไพศาล 30/12/2546 200,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
90 0947314600900 ฟ้ารุ่ง  คาราโอเกะ นางอำพร  ลาฤทธิ์ 30/12/2546 20,000.00 คงอยู่ ปะนาเระ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
91 0947314600910 สองเรา  คาราโอเกะ นางสาวชัชรีย์ภรณ์  แลใจ 30/12/2546 35,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
92 0947314600920 สองพี่น้อง  นางสาวกชกร  ชัยสุข 30/12/2546 30,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
93 0947314600930 นาเดีย  คาราโอเกะ นางเพ็ญศรี  ใจรังสี 30/12/2546 35,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
94 0947314600940 แดนดอกเอื้อง  คาราโอเกะ นางยุพิน  ฟูแสง 30/12/2546 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลง  และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
95 0947314600950 แนคส์ทู นางสาวนัสริน  สันตตินบีวงศ์ 30/12/2546 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
96 0947314600960 รุ่งตะวัน  คาราโอเกะ นางสาวกัลยา  ชูเพ็ง 30/12/2546 80,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
97 0947314700017 ซอย 3 เกมส์ นางสาวศรีประไพ  ภูริศักดิ์ไพศาล 05/01/2547 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
98 0947314700024 คูณ ซีดี นายปริญญา  ปัทมะอุบล 05/01/2547 50,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
99 0947314700031 วีดีโอ  ซีดี  มูฟวี่ นายบำรุงกิจ  เฟื่องฟูขจร 05/01/2547 80,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ทำการขายซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
100 0947314700048 เพ็ญศิริ  คาราโอเกะ นายสุริยันต์  พันแสน 05/01/2547 80,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
101 0947314700055 วรรณวิษาเกมส์ นางพูนศรี  วิระไทย 05/01/2547 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
102 0947314700062 สวนอาหารสบายชายเขา นางนิภาพร  อมราพิทักษ์ 05/01/2547 40,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลงโดยคาราโอเกะ
103 0947314700079 หรรษา คาราโอเกะ นางสาวอรุณ  พันธ์สมบูรณ์ 06/01/2547 6,000.00 คงอยู่ ปะนาเระ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
104 0947314700086 ร้านเอื้องฟ้า นายศรีจันทร์  วันวงค์ 06/01/2547 40,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
105 0947314700093 สบาย วิดีโอ เกมส์ นางพูนทรัพย์  ศิริสภาภรณ์ 06/01/2547 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
106 0947314700107 ปราณี  บุญมาก นางปราณี  บุญมาก 06/01/2547 3,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
107 0947314700114 น้องนิพัทธ์  คาราโอเกะ นางสาวบุญปลูก  ปรามาส 06/01/2547 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลงและฟังเพลงร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
108 0947314700121 น้องบอล 2 คาราโอเกะ นางอาจินต์  สงวนโรจน์ 06/01/2547 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลงฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
109 0947314700138 ร้านน้องกาญ นายสมประสงค์  บุญนิตย์ 06/01/2547 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
110 0947314700145 สมศรี นางสาวพงศ์ศรี  อนันทขาล 06/01/2547 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
111 0947314700152 น้องเล็ก  คาราโอเกะ นางสะปีย๊ะ  เห็นทั่ว 07/01/2547 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
112 0947314700169 บ้านไร่รจนา นายเทพกร  สายเพชร์ 07/01/2547 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
113 0947314700176 สามพี่น้อง นางสาวสำราญ  ชิงประโคน 07/03/2547 10,000.00 เลิกกิจการ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
114 0947314700183 มารวย คาราโอเกะ นางสาวเอกรัตน์  ชุมพงศ์ 08/01/2547 20,000.00 คงอยู่ หนองจิก ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
115 0947314700190 ไชโย นางสาวนงคาน  มหาโยธี 08/01/2547 5,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
116 0947314700204 เปลือกไม้ นางสาวชนธิชา  แข็งแอ 08/01/2547 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
117 0947314700211 น้องแม็ค นางสมนึก  สายธนู 08/01/2547 5,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
118 0947314700228 น้องแมว คาราโอเกะ นางประไพ  ทรศัพย์ 08/01/2547 7,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
119 0947314700235 วัฒนา  คาราโอเกะ นางสาวจิราภรณ์  แพงแพง 08/01/2547 7,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
120 0947314700242 กัญญา  คาราโอเกะ นางกัญญา  รักษาชล 08/01/2547 7,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
121 0947314700259 อำไพ นางสาวอำไพ  ไม้เขียว 08/01/2547 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
122 0947314700266 จิรนันท์  พิทักษ์ชลทรัพย์ นางสาวจิรานันท์  พิทักษ์ชลทรัพย์ 08/01/2547 80,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
123 0947314700273 สบาย สบาย คาราโอเกะ นางสุการดา  พิทักษ์จำนงค์ 08/01/2547 10,000.00 คงอยู่ หนองจิก ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
124 0947314700280 ร้านสมบัติ นายสมบัติ  ขำเกื้อ 08/01/2547 8,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
125 0947314700297 ร้านวันเพ็ญ นางวรรณเพ็ญ  สังข์สุข 08/01/2547 10,000.00 คงอยู่ หนองจิก ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
126 0947314700301 วินุชชาดา  คาราโอเกะ นางวินุชชาดา  พรหมอัษร 08/01/2547 7,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
127 0947314700318 ครัวสงขลา นางอารมย์  เสาวคนธ์ 21/09/2549 10,000.00 เลิกกิจการ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
128 0947314700325 รุ่งทิวา 2 นางมะลิวัลย์  นุขอนงค์ 08/01/2547 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
129 0947314700332 น้องมาร์คนำโชค นาวสาวรัชนก  สอนโคกกลาง 08/01/2547 5,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
130 0947314700349 น้องภาราดร นางบุญมี  ภูโคกยาง 08/01/2547 5,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
131 0947314700356 ไชโย นางสาวศิริสุดา  มีศิริ 08/01/2547 5,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
132 0947314700370 ฟิวเจอร์ นายธารัตน์  จริงจิตร 09/01/2547 350,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตและเล่นเกมส์
133 0947314700387 กนกอร  คาราโอเกะ นายสมร  สนิทพจน์ 09/01/2547 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
134 0947314700394 กัน-กาย อินเตอร์เน็ต แอนด์ เกมส์ นางณัฏฐญา  นาคแดง 12/01/2547 500,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตและให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
135 0947314700408 ริมน้ำ นายลอย  สุวรรณชาตรี 12/01/2547 10,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
136 0947314700415 น้องปลื้ม  คาราโอเกะ นางสุเนตร  สุชัยยะ 13/01/2547 5,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
137 0947314700422 กาแฟ ยู บี ซี คาราโอเกะ นายวีระพล  หนูแก้ว 14/01/2547 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
138 0947314700439 กุหลาบราตรี  คาราโอเกะ นายณรงค์  คณานุสนธิ์ 14/01/2547 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
139 0947314700446 แจ็ค อินเตอร์เน็ท นางสาวมนสิชา  ทองหนูรุ่ง 14/01/2547 80,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ทและเล่นเกมส์
140 0947314700453 สุภาวดี  คาราโอเกะ นางทองเลียม  อัตนา 14/01/2547 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
141 0947314700460 อรจุฬา นายธนรัตน์  อองพลากร 15/01/2547 300,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตและเล่นเกมส์
142 0947314700477 น้องภา  คาราโอเกะ นายคำไพร  คำเชียง 15/01/2547 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
143 0947314700484 วรรณา นางวรรณา  ปลอดภัย 15/01/2547 10,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
144 0947314700491 ร้านบัวคำ 2 นางคำพอ  วันเนาว์ 19/01/2547 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
145 0947314700505 ชัยมงคล-1 นายสีธาตุ  แก่นโสม 21/01/2547 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
146 0947314700512 นายประทีป  บุญราศรี นายประทีป  บุญราศรี 21/01/2547 9,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ทำการขายซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
147 0947314700529 ร้านเฟรสชี่  คาราโอเกะ นางมลฤดี  ทองชุม 22/01/2547 200,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
148 0947314700536 พฤกษา  คาราโอเกะ นายสุพิพัฒน์  วงศ์พานิชย์ 26/01/2547 50,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
149 0947314700543 เกษรพานิช นางเกษร  ปริภัณฑาภรณ์ 26/01/2547 90,000.00 คงอยู่ หนองจิก ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
150 0947314700550 ซู นายซู  ดอเลาะ 29/01/2547 60,000.00 คงอยู่ ทุ่งยางแดง ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
151 0947314700567 ธนพร  คาราโอเกะ นางสาวธนพร  สุขคีรี 03/03/2547 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
152 0947314700574 ยายหอม  คาราโอเกะ นางเสงี่ยม  นวนแก้ว 05/03/2547 40,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
153 0947314700581 วิน  คาราโอเกะ นางสาวณุวิน  ประทุมวัน 06/03/2547 30,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
154 0947314700598 ไซเบอร์แคฟ นางอารียา  หะยีมะเด็ง 06/03/2547 350,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ท
155 0947314700602 เอ็ม. คอมเน็ต นายศักดิ์ศิริ  แท่นบำรุง 10/02/2547 300,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการเครื่องเล่นเกมส์ และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
156 0947314700619 ลูกจ๋อม  คาราโอเกะ นางสาวทัศนี  ผะดาวัน 11/02/2547 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
157 0947314700626 ดวงดาวคาราโอเกะ นางดวงเพ็ญ  ยอดพิทักษ์ศิริ 11/02/2547 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
158 0947314700633 ร้านสินไทย นางสาวพิมาภรณ์  ผดุงพงษ์ 17/02/2547 200,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ท
159 0947314700640 ลำดวน   คาราโอเกะ นางลำดวน  รักถิ่นไทย 25/02/2547 8,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
160 0947314700657 อ้อยลาบเป็ด คาราโอเกะ นางบุญดก  ชัชวาลย์ 27/02/2547 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
161 09473747000664 เนมี เน็ต นายสมศักดิ์  ศรีภิรักษ์สมัย 01/03/2547 400,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ท
162 09473747000671 กินส์ แอนด์ เกมส์ นายสมศักดิ์  ศรีภิรักษ์สมัย 01/03/2547 400,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ท
163 0947314700688 อาซีสมาน นายอาซีสมาน  อามะอาลี 10/03/2547 15,000.00 คงอยู่ ยะรัง ปัตตานี ทำการขายซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
164 09473147000695 อาลัม นายมูหัมมัดอานน์  ดาเรง 15/03/2547 250,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ทและเล่นเกมส์
165 0947314700709 ปากน้ำ นางสมยศ  สิงห์มี 24/032547 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
166 0947314700716 น้องโฟล์ค นางภานิชา  วิเศษสุวรรณภูมิ 24/03/2547 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
167 0947314700723 ช็อกโกแลต นางสาวเพ็ญมาศ  บุญมั่น 24/03/2547 80,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลงโดยคาราโอเกะ
168 0947314700730 พี่เท่ง นายอิ่ม  โมลี 24/03/2547 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
169 0947314700747 แต๋ว นางวัฒนา  ศรีสุวรรณ 25/2547 30,000.00 คงอยู่ หนองจิก ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
170 0947314700754 ดวงดาวคาราโอเกะ นายวีรศักดิ์  โทบุรี 05/04/2547 60,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
171 0947314700761 จันทร์เจ้า 2 นางชมพูนุท  ธิจำปา 09/04/2547 150,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
172 0947314700778 จันทร์เจ้า 1 นางชมพูนุท  ธิจำปา 09/04/2547 150,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
173 0947314700785 โยระดา นางชมพูนุท  ธิจำปา 09/04/2547 150,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
174 0947314700792 ชมพูนุท นางชมพูนุท  ธิจำปา 09/04/2547 150,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
175 0947314700806 น้องกอฟล์ 2 นางสาวสุนิสา  นราพงศ์ 19/04/2547 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
176 0947314700813 ที-เน็ต นายพรชัย  ชวลิตวรกุล 20/04/2547 500,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริกาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
177 0947314700820 ณิ๋ง เน็ต แอท เกมส์ นางสาวจันทร์จิรา  สังข์ทอง 11/05/2547 200,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ท
178 0947314700837 มงคล ซีดี นายมงคล  มั่งคง 14/05/2547 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ทำการขายซีดีเพลง วีซีดี ดีวีดี เทปเพลง เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
179 0947314700844 เจ  แอนด์ เอส วีดีโอ คณะบุคคลโดย เจ แอนด์ เอส วีดีโอ 14/05/2547 500,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ทำการขายและให้เช่า วีดีโอ วีซีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
180 0947314700851 รุ่งเรืองคาราโอเกะ นางสาววรดา  ยางพล 20/05/2547 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
181 0947314700868 พฤกษา คาราโอเกะ นายสุพิพัฒน์  วงค์พานิชย์ 31/05/2547 50,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี ประกอบกิจการใก้บริการร้องเพลงและฟังเพลงโดยคาราโอเกะ
182 0947314700875 เพื่อคุณ วีซีดี นายธนดล  เฟื่องฟูขจร 07/06/2547 200,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ทำการขายและให้เช่า วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
183 0947314700882 เจ้รินทร์ คาราโอเกะ นางศรีสุดา  ยอดคำ 09/06/2547 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
184 0947314700899 เฟรสชี่ คาราโอเกะ นางสาวเกษร  กันตังกุล 15/06/2547 200,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
185 0947314700903 ภูพิงค์  คาราโอเกะ นางบังอร  ปันพรม 12/07/2547 3,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
186 0947314700910 ป๊อก  คาราโอเกะ นางสาวทรายแก้ว  ควรเลี้ยง 16/07/2547 300,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
187 0947314700927 แนคส์ 3 นายอับดุลเราะห์มาน  ลาเตะ 21/07/2547 500,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ท
188 0947314700934 บจ.เมจิกเวิลด์ บจ.เมจิกเวิลด์ 23/07/2547 50,000,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
189 0947314700941 แม่ลานเกมส์ นางสาวเบญจมาศ ชูสีนุ่น 28/07/2547 20,000.00 คงอยู่ แม่ลาน ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
190 0947314700958 ห้างทองไท้ง่วนฮง นายต่อศักดิ์ พึ่งรัศมี 29/07/2547 1,000,000.00 เลิกกิจการ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายทอง นาก เงิน รูปพรรณ และเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
191 0947314700965 แบนิงเกมส์ นายรอนิง ตาเยะ 13/08/2547 80,000.00 คงอยู่ ยะหริ่ง ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
192 0947314700972 แดนดอกคูน คาราโอเกะ นางสาวสมถวิล ทวีญาติ 02/09/2547 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการตู้เพลง
193 0947314700989 พี.วี.เอ็นเตอร์เทนเมนท์ นายภิญโญ กาลดิษฐ 20/09/2547 200,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ให้เช่า-จำหน่ายวีซีดี ซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
194 0947314700996 ย.ยักษ์  วีซีดี นางพันธ์ณี  อ่อนนวล 24/09/2547 60,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ขายและให้เช่า วีซีดี ดีวีดี ซีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
195 0947314701000 เคคอม นายแสนดี แซ่อึ่ง 7/10/2547 400,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
196 094731701017 นางทัศนีย์ ไชยพูล นางทัศนีย์ ไชยพูล 12/10/2547 40,000.00 คงอยู่ ปะนาเระ ปัตตานี การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
197 0947314701024 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาปัตตานี) บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 12/10/2547 1,000,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ขายหรือให้เช่าเทปเพลง วีดีโอเทป ซีดีเพลง ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
198 0947314701031 บจ.บีทูเอส (สาขาปัตตานี) บจ.บีทูเอส 18/10/2547 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ขายหรือให้เช่า หรือให้ฉายเทปเพลง วีดีโอเทป ซีดีเพลง วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
199 0947314701048 บจ.เมจิกเวิลด์ บจ.เมจิกเวิลด์ 20/10/2547 50,000,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
200 0947314701055 มูวี่ ทาม นายธีรยุทธ อ่อนนวล 1/11/2547 30,000.00 คงอยู่ ปะนาเระ ปัตตานี ขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
201 0947314701062 รุ่งเพชร นายอนิรุทธ์ มูลเสน 2/11/2547 20,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
202 0947314701079 แฟมิลี่ วีซีดี นางสาวธัญลักษณ์ รัตนอนุ 2/11/2547 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่าแผ่นวีซีดี แถบบันทึกวิดิทัศน์ แผ่นนวิดิทัศน์ ดีวีดี เฉพาะที่เกียวกับการบันเทิง
203 0947314701086 น้องไอร์ นายกำมุน นวนโสภา 3/11/2547 15,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ให้บริการตู้เพลง
204 0947314701093 น้องปุ๊ คาราโอเกะ นางสาววุ้นทิพย์ นวนโสภา 4/11/2547 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการตู้เพลง
205 0947314701107 น้องเปียร์ นางสาวอุทัย คำหล้าแก้ว 5/11/2547 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการตู้เพลง
206 0947314701114 ร้านวีดีโอแมงป่อง สาขาบิ๊กซี ปัตตานี บมจ.แมงป่อง 8/11/2547 295,000,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ขาย หรือให้เช่า เทปเพลง วีดีโอเทป ซีดีเพลง วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
207 0947314701121 แมค แอนด์ มายด์ วีซีดี นางวิไล ตินตะชาติ 9/11/2547 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ขายหรือให้เช่า ซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
208 0947314701138 ทอมเน็ต นายมณฑล เจริญจาตุรงค์ 11/11/2547 300,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
209 0947314701145 บริษัท เจ บี กรุ๊ป จอยซ์ เวนเจอร์ จำกัด นางสาวอัญชลี วิฑูรชวลิตวงษ์ 16/11/2547 1,500,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่า ซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
210 0947314701152 ร้าน วีดีโออาร์ต นายอดิศักดิ์ ฮะซานี 23/11/2547 200,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่าย วีซีดี ซีดี เทป เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
211 7940000000040 นาประดู่ วี.ซี.ดี. นายพุฒิพาถ  เทพศรี 20/05/2546 100,000.00 เลิกกิจการ โคกโพธิ์ ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่า ซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
212 อ.545 ห้างทองคลังทองดี นางศศิธร  ชูพิทักษ์สิน 8/12/2546 100,000.00 เลิกกิจการ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายทอง นาก เงิน รูปพรรณ และเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
214 788546010010 มาลายู มิวสิค นายยะโกะ  ยามา 11/02/2547 20,000.00 เลิกกิจการ ยะหริ่ง ปัตตานี จำหน่าย วีซีดี ซีดี เทป เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
217 0947314800113 บุญชู นายวิรัฏฐ์  สิทธิอุเป 22/03/2548 50,000.00 เลิกกิจการ โคกโพธิ์ ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่า ซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
218 788546010020 เพื่อคุณ วีซีดี นางสาวขวัญศิริ  เพชรสจันทร์ 07/06/2547 15,000.00 เลิกกิจการ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่า ซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
220 78854500001 อัมเมจิ้น วิดีโอ เรนเทล นางสาวผกามาส  ทิววัฒน์ 29/04/2548  - เลิกกิจการ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่า ซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
221 0947314800121 น้องเล็ก 2 นายยูโซ๊ะ  บือราเฮง 12/04/2548 70,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการตู้เพลง
222 0947314800130 ร้านเหมือนฝัน นายสาย   ทานบัญจง 27/04/2548 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
223 788546010002 แอ๊ะ นางสาวลัดดา  ชื่นสกุล 13/05/2548 5,000.00 เลิกกิจการ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่า ซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
224 0947314800148 โกตั้ม นายธนพงศ์  บุญญรักษ์ 04/05/2548 200,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
225 0947314800156 แฮปปี้ วีซีดี นางสาวธนศรณ์  ทับทิมทอง 12/05/2548 200,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่า ซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
226 0947314800164 เซ็ทโซนเกมส์ นายอุเซ็ง  เบ็ญลาเตะ 25/05/2548 150,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
227 0947314800172 บุ่นดิน นายเอกรัตน์ จิวชัยศักดิ์ 27/05/2548 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายทองรูปพรรณและเครื่องประดับอัญมณี
228 0947314600410 ด็อกเตอร์ โฟน แอนด์ วีซีดี นายทวีศักดิ์ สินรา 09/06/2548 0.00 เลิกกิจการ ปะนาเระ ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
229 0947314800181 ลายไทย นายวิเชียร  มงคล 26/07/2548 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายทองรูปพรรณและเครื่องประดับอัญมณี
230 0947314700754 ดวงเดือน คาราโอเกะ นายวีรศักดิ์ โทบุรี 08/07/2548 0.00 เลิกกิจการ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการตู้เพลง
231 0947314600530 ร้านลูกน้ำ คาราโอเกะ นางไพลิน โพธิ์ทอง 29/07/2548 0.00 เลิกกิจการ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการตู้เพลง
232 0947314800326 ห้างทองไท้น่ำฮง นายณภัทร  พึ่งรัศมี 01/12/2548 20,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายทองรูปพรรณและเครื่องประดับอัญมณี
233 0947314800334 อลัมไอ.ที.เน็ต นายแวยูโซะ  สารอ 01/12/2548 95,000.00 คงอยู่ มายอ ปัตตานี ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
234 0947314800342 ต้นไผ่ นางอรอุมา  ชาญณรงค์ 02/12/2548 100,000.00 คงอยู่ ปะนาเระ ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่า ซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
235 0947314800351 คุณหน่อย นายสฤษดิ์  หนูไทย 14/12/2548 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการตู้เพลง
236 0947314800369 เอส.พี.เอ็น คอมพิวเตอร์ นายสุทธิศักดิ์  น้ำทิพย์ 23/12/2548 50,000.00 คงอยู่ หนองจิก ปัตตานี ซื้อขายโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
237 0947314800377 น้องเรย์ วี.ซี.ดี. นางสาววรรณา  อ่อนทอง 29/12/2548 100,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่า ซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
238 0947314800385 น้ำฝน นางสาวลำไพ  สุทธิจักร 30/12/2548 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการตู้เพลง
239 788546020004 ห้างทองไท้น่ำฮง นางวิไล  พึ่งรัศมี 14/01/2548 0.00 เลิกกิจการ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายทองรูปพรรณและเครื่องประดับอัญมณี
240 3940900401148 คุณเซ็ง  ดอฆอ นายเซ็ง  ดอฆอ 4/1/2549 150,000.00 คงอยู่ ยะหริ่ง ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
241 3940800030415 กระป๋องดอดคอม นายวรยศ  ป่าสวน 4/1/2549 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ซื้อขายโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
242 3949900093212 อี ทู นายนันธวัช  ภาวกังวาลวงศ์ 9/1/2549 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
243 3949900093158 บิ๊ก ทู นายพันศักดิ์  ภาวกังวาลวงศ์ 9/1/2549 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ประกอบกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
244 3949900238041 สมายเน็ต นางเบญจมาศ  วัฒนานิกร 04/08/2549 150,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
245 3949900243494 วี-ช๊อป นายนุชา  เพียงสุข 30/1/2549 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่า ซีดี วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
246 อ.748 มรกต คาราโอเกะ นางพรศรี แก้วมณี 01/02/2549 50,000.00 เลิกกิจการ สายบุรี ปัตตานี การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงคาราโอเกะ
247 3909900554562 จ๊ะจ๋าลานนา คาราโอเกะ นายวีระวัฒน์ ประโมจนีย์ 01/02/2549 200,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ และจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
248 3940700017174 เอส พี เกมส์ นายฮาเซ็ม และแย 06/02/2549 130,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี การให้บริการเครื่องเล่าเกมส์ และจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
249 3430600546871 ร้านน้องภาคาราโอเกะ นางสาวสุภาพร คำเชียง 06/02/2549 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ และจำหน่ายสุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องดื่มทุกชนิด
250 3940400020871 ลาล่าเกมส์ นายเจะยาแม เจะและ 08/02/2549 100,000.00 คงอยู่ ปะนาเระ ปัตตานี การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
251 2430500031439 รวมดาว นางสาวนงเยาว์ โพธิ์ภูมิ 10/02/2549 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะและจำหน่ายสุราไทยและต่างประเทศ เบียร์ บุหรี่ และเครื่องดื่มทุกชนิด
252 3160100531648 รวมเพื่อน นายปิยะวิทย์ ชนะรัตน์ 10/02/2549 50,000.00 คงอยู่ หนองจิก ปัตตานี การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะและจำหน่ายสุราไทยและต่างประเทศ เบียร์ บุหรี่ และเครื่องดื่มทุกชนิด
253 5490100040150 แคนดอกคูณ คาราโอเกะ นางสุภานิต โพธิ์ไทรย์ 15/02/2549 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการตู้เพลง
254 3800400899768 โจ โจ้ คอม นางสาวคณิตตา นวลศรี 21/02/2549 250,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
255 3430600569650 ร้านเดือนเพ็ญ คาราโอเกะ นางเดือนเพ็ญ คันธภูมิ 22/02/2549 10,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะและจำหน่ายสุราไทยและต่างประเทศ เบียร์ บุหรี่ และเครื่องดื่มทุกชนิด
256 3940200143898 เดอะซัน นายขจรวิทย์ จันทร์เพ็ญ 27/02/2549 250,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
257 3949900289176 ฮาดิษเกมส์ นายนูรดิน  เจ๊ะมามะ 22/03/2549 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
258 3430600135587 นภา คาราโอเกะ นางเพ็ญนภา  กุลวงษ์ 27/03/2549 20,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการตู้เพลง
259 3750100528901 ร้านน้องกาญ นางมาลัย เนียมนาค 30/03/2549 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ และจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
260 788546010005 ตองหก นางสาวอุไร  เรืองผล 21/03/2549   เลิกกิจการ ยะรัง ปัตตานี ขายและให้เช่า วีซีดี เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
261 9473549000020 เพลย์ สเตชั่น นางสาวแวซง ตะเย๊าะ 05/04/2549 100,000.00 คงอยู่ ยะรัง ปัตตานี การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
262 9473549000021 เอ็นเตอร์ นายพิชัย พงศ์สุทธิคุณ 17/04/2549 500,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการอินเตอร์เน็ต
263 9473549000022 ร้านทองอัล-คีร นายมูฮัมหมัด ยาวอ 01/05/2549 100,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายทองคำ ทองรูปพรรณ อัญมณี เครื่องประดับ ซึ่งประดับด้วยอัญมณี
264 9473549000023 สุกัญญา คาราโอเกะ นางสาวลำใย พันธ์สุวอ 01/05/2549 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการตู้เพลงและจำหน่ายสุราไทย สุราต่างประเทศ เบียร์ บุหรี่ และเครื่องดื่ม
265 9473549000024 น้องบอย คาราโอเกะ นางสาวอุไรวรรณ พันธ์สุวอ 01/05/2549 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการตู้เพลงและจำหน่ายสุราไทย สุราต่างประเทศ เบียร์ บุหรี่ และเครื่องดื่ม
266 9473549000025 น้องฝ้าย คาราโอเกะ นางสาวละมัย สีหาสาร 02/05/2549 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการตู้เพลงและจำหน่ายสุราไทย และเครื่องดื่มทุกชนิด
267 9473549000026 นีนี่ เพลย์สเตชั่นทู นางสาวสุนีย์ อุมา 23/05/2549 75,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ และจำหน่ายขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม และน้ำดื่มทุกชนิด
268 9473549000027 บอย เพลย์ นางบุศมาลี ตุ้มพ่วง 24/05/2549 100,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
269 9473549000028 ร้านชมพู่ นางสาวแลม ดอนสีจันทร 24/05/2549 300,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายพลอย เพชร เงิน นาค อัญมณี เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
270 9473549000029 ไซเบอร์ แก๊ก นางฤทัยกนก เดชสุรางค์ 25/05/2549 350,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการอินเตอร์เน็ต
271 9473549000030 เอ็นแอนส์พี วีซีดี นายไพรัตน์ รอดรวยรื่น 26/05/2549 100,000.00 คงอยู่ ยะรัง ปัตตานี จำหน่ายและให้เช่า แผ่นซีดี  แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์
272 9473549000031 น้องออม คาราโอเกะ นางทัศนีย์ ศูนย์กลาง 29/05/2549 35,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี การให้บริการคตู้เพลง และจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
273 9473549000032 ยูสรีนา.คอม นางคอรีย๊ะ ยูโซะ 30/05/2549 200,000.00 คงอยู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต และบริการเครื่องเล่นเกมส์
274 9473549000033 ซาราฮัน อินเตอร์ เทรด นายมะรอดี  สือแต 21/06/2549 20,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายอัญมณี หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี
275 9473549000034 สกายคอมพิวเตอร์ นายรอยาลี ดาหะกา 23/06/2549 95,000.00 คงอยู่ สายบุรี ปัตตานี การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
276 9473549000035 ห้างทองยั่งฮับเต็ง แอนด์ จิวเวลรี่ นายอรรถพล เอี่ยมธนะมาศ 28/06/2549 6,000,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี จำหน่ายทองรูปพรรณ อัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
277 9473549000036 รอฮ.มัต นางสาวแวนะ ตือปิงหม๊ะ 14/07/2549 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
278 9473549000037 ห้างทองลัยลา นายอับดุลฮาเลง ยุโซะ 25/07/2549 1,000,000.00 คงอยู่ มายอ ปัตตานี จำหน่ายทองรูปพรรณ นาก เงิน อัญมณี เครื่องประดับ ซึ่งประดับด้วยอัญมณี
279 9473549000038 ร้านทองแม่ปราณี นายประดิษฐ์ กอบวิทยา 25/07/2549 1,000,000.00 คงอยู่ มายอ ปัตตานี จำหน่ายทองรูปพรรณ และอัญมณี หรือ เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
280 9473549000039 ร้านทองฮูรรียะห์ นายอับดุลบาเส มะลี 25/07/2549 1,000,000.00 คงอยู่ มายอ ปัตตานี จำหน่ายทองรูปพรรณ อัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
281 9473549000040 มุสลิมช่างทอง นายนิแม สนิ 25/07/2549 50,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
282 9473549000041 สมายเน็ตคาเฟ่ นายเอกรัตน์ โกวิทยา 02/08/2549 24,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี ซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต
283 9473549000042 สมานเน็ต นายเอกรัตน์ โกวิทยา 04/08/2549 250,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
284 9473549000043 สตาร์ ซูมโฟโต้ นางรอไอนิง จาหลง 18/08/2549 50,000.00 คงอยู่ ยะรัง ปัตตานี การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
285 9473549000044 เอ็นจอย คอม นายวรเทพ ลิ้มกุล 18/08/2549 400,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการอินเตอร์เน็ต และจำหน่ายคอมพิวเตอร์
286 9473549000045 แฮปปี้ โซน นายไพบูลย์ ชัยชนะโชติ 22/08/2549 200,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
287 9473549000046 เพื่อนซี้คาราโอเกะ นางสาวอุไรวรรณ รุ่งเรือง 24/08/2549 30,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการตู้เพลง บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
288 9473549000047 มุสลิม คอมพิวเตอร์ นายนิมา  สุหลง 28/08/2549 200,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
289 9473549000048 สบายเน็ต นางสาวนุชรี เรืองยิ่ง 31/08/2549 300,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ตและการให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
290 9473549000049 ยะลา อี-คอมเมิร์ช นายกิตติ  เลขะกุล 14/09/2549 200,000.00 คงอยู่ หนองจิก ปัตตานี การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
291 9473549000050 ครัวสงขลา นางสาวทองปาน  เสนามูลตรี 21/09/2549 85,000.00 คงอยู่ เมืองปัตตานี ปัตตานี การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ