....... ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจังหวัดปัตตานี " เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น " ... ......
ประวัติความเป็นมา
คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงาน ฯ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สาระสำคัญในการใช้สิทธิตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
สถานที่ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานจังหวัดปัตตานี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ ฯ
1 พิจารณาหรืคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรง
ต่อเอกชน
2 นโยบายและการตีความ
3 แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่าย
4 คู่มือเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5 สิ่งพิมพ์ที่ได้อ้างถึงตามมาตรา 7 วรรค 2
6 สัญญาสัญปทาน
7 มติคณะรัฐมนตรี
8 ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการฯ กำหนด

1 โครงสร้างการจัดองค์กร
2 สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ
3 สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
4 กฎ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คุณพึงพอใจต่อการให้
บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานจังหวัดปัตตานี
หรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
= see results =

   
 
 
 
 
 
   
         ตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบฯ ตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง ( หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ( หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ ) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี และสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
 
 
  เลื่อนการสัมมนาฯ โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
  เลื่อนการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   
   
   
   
   
   
space