แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการฯ จังหวัดปัตตานี

1
เอกสารบรรยาย อ.พิสัณฑ์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการปี 2557
2
แบบฟอร์มโครงการจังหวัดปี 2557
3
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ๒๕๕๕)
4
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
5
แบบฟอร์มโครงการงบพัฒนาจังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
6
แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
7
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ (Project Monitoring Phase)
8
แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการ (Project Evaluation Phase)
9
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ฉบับทบทวน ปี ๒๕๕๖
10
เอกสารประกอบการสัมมนาบริหารยุทธศาสตร์ฯ ๕-๘ มีนาคม ๕๖
11
แผนปฎิบัติการปี 2554 จังหวัดปัตตานี
12
แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดปัตตานี ปี 2557
13
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 2557-2560
14
ร่างแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี 2558-2561
15
แบบฟอร์มโครงการจังหวัด ปี 2558
16
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
17
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับทบทวน)
18
แบบฟอร์ม จ.๑ - จ.๓ (รอบปี ๒๕๖๐)
19
ร่างยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดปัตตานี (รอบปี ๒๕๖๐)
20
แบบรายงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวง/กรม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
21
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับทบทวนใหม่)
22
แบบฟอร์ม จ.๑ - จ.๓ (รอบปี ๒๕๖๑)
23
แบบฟอร์มรายละเอียดจัดทำโครงการงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑
24
แบบฟอร์มรายละเอียดจัดทำโครงการงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
25
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2561-2564
26
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
27
แบบฟอร์ม จ.๑ - จ.๓ (รอบปี ๒๕๖๒)