เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"             สำนักงานคลังจังหวัดทำหน้าที่เปรียบเสมือนกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด โดยมีภารกิจหน้าที่ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด คือ ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ ตรวจสอบ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานการเงินของจังหวัด ให้คำปรึกษาด้านการบัญชี การตรวจสอบภายใน กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุภาครัฐแก่หน่วยงานภาครัฐ เร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งแยกออกเป็น ๖ ด้านดังนี้
                            ๑. ด้านการเงิน
                            
๒. ด้านบัญชี
                            
๓. ด้านการคลังและเศรษฐกิจ
                            ๔. ด้านที่ปรึกษา
                            ๕. ด้านเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจของจังหวัด

                            ๖. ด้านอื่นๆ
             ๑. ด้านการเงิน
                            -    อนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             ๒. ด้านบัญชี
                            -    จัดทำรายงานทางการเงินของจังหวัด
                            -    ให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีของส่วนราชการในจังหวัด
             ๓. ด้านการคลังและเศรษฐกิจ
                            -    จัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ( GPP)
                            -    จัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัด
                            -    ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด
             ๔. ด้านที่ปรึกษา/พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
                            -    ให้คำปรึกษาด้านบัญชีระบบ GFMIS ตรวจสอบภายใน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) กฎหมายและระเบียบการคลัง การพัสดุ และด้านเศรษฐกิจให้กับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                            -    ฝึกอบรมด้านบัญชี ระบบ GFMIS ระบบ e-GP ตรวจสอบภายใน กฎหมายและระเบียบการคลัง และการพัสดุให้กับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             ๕. เป็นศูนย์กลางสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจของจังหวัด
                            -    จัดทำระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด
                            -    ประสานงานเกี่ยวกับโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังตามนโยบายรัฐบาล
                            -    ร่วมแถลงข่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
             ๖. ด้านอื่นๆ
                            -    ให้บริการรับ - จ่ายและบริหารเงินคงคลังเฉพาะเหรียญกษาปณ์
                            -    ร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดต่างๆ ของจังหวัด หรือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายWeb Link
ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอบรม