เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ การให้บริการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และเศรษฐกิจจังหวัด"

นางปาณรี  ฮ่องสาย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
น.ส.วัชรี  ลาภาวชิรากูล
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอศิรวรรณ  เสนารักษ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
 
น.ส.อัมชาดา  มูซอ
นักวิชาการคลัง
น.ส.นูรียะ  ลาเตะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


อำนาจหน้าที่ / ภารกิจ

 • รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดและฐานข้อมูลในระบบ POC
 • รวบรวม วิเคราะห์และจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
 • วิเคราะห์ เสนอแนะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านการเงินการคลังแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัด
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการคลัง เศรษฐกิจ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแก่ส่วนราชการและภาคเอกชน
 • ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน GPP
 •    Web Link
  ดาวน์โหลดเอกสารฝึกอบรม