การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ( / ) 2554
หน่วยงาน
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
 
สำนักงานจังหวัดปัตตานี
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี                        
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี                        
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี                        
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี                        
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี                        
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี                        
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี                        
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี                        
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี                        
สังกัดกระทรวงแรงงาน
 
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
                     
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี                        
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี
สังกัดกระทรวงการคลัง
 
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี
                       
สังกัดกระทรวงกลาโหม
 
ที่ทำการสัสดีจังหวัดปัตตานี
                       
สังกัดกระทรวงคมนาคม
 
สำนักงานขนส่งจังกวัดปัตตานี
สังกัดกระทรวงพานิชย์
 
สำนักงานพานิชย์จังหวัดปัตตานี
                       
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานอุตสาหกรรม
 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
                       
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
                       
สังกัดกระทรวงพลังงาน
 
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
                     
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
                       
สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี
                       
สังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี                        
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
                       
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี                        
อำเภอเมืองปัตตานี                        
อำเภอโคกโพธิ์                        
ีอำเภอยะรัง                        
อำเภอยะหริ่ง                        
อำเภอสายบุรี                        
อำเภอมายอ                        
อำเภอหนองจิก
 
 
อำเภอปะนาเระ    
               
อำเภอไม้แก่น                        
อำเภอทุ่งยางแดง                        
อำเภอกะพ้อ                        
อำเภอแม่ลาน                        
พื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดปัตตานี                        
เทศบาลเมืองจังหวัดปัตตานี                        
อบต. รูสะมิแล                        
อบต. บานา                        
อบต. ปูยุด                        
อบต. ปะกาฮารัง                        
อบต. กะมิยอ                        
อบต. บาราเฮาะ                        
อบต. บาราโหม                        
อบต. ตันหยงลุโล๊ะ                        
อบต. ตะลุโบะ                        
อบต. คลองมานิง                        
พื้นที่อำเภอยะรัง
 
เทศบาลตำบลยะรัง                        
อบต. เขาตูม                        
อบต. กอลำ                        
อบต. กระโด                        
อบต. เมาะมาวี                        
อบต. สะดาวา                        
อบต. สะนอ                        
อบต. ระแว้ง                        
อบต. ยะรัง                        
อบต. วัด                        
อบต. ประจัน                        
อบต. ปิตูมุดี                        
อบต. คลองใหม่                        
พื้นที่อำเภอหนองจิก
 
เทศบาลตำบลหนองจิก                        
เทศบาลตำบลบ่อทอง                        
อบต. ตุยง                        
อบต. ดอนรัก                        
อบต. ดาโต๊ะ                        
อบต. คอลอตันหยง                        
อบต. เกาะเปาะ                        
อบต. ยาบี                        
อบต. ปุโล๊ะ ปุโย                        
อบต. บางตาวา                        
อบต. บางเขา                        
อบต. ท่ากำชำ                        
อบต. สิปะ สะโง                        
พื้นที่อำเภอโคกโพธ์
 
เทศบาลตำบลโคกโพธ์                        
เทศบาลตำบลนาประดู่                        
อบต. มะกรูด                        
อบต. บางโกระ                        
อบต. ช้างไห้ตก                        
อบต. ป่าบอน                        
อบต. นาประดู่                        
อบต. ทุ่งพลา                        
อบต. ทรายขาว                        
อบต. ควนโนรี                        
อบต. ปากล่อ                        
อบต. น่าเกตุ                        
อบต. โคกโพธ์                        
อบต. ท่าเรือ                        
พื้นที่อำเภอยะหริ่ง
 
เทศบาลตำบลยะหริ่ง                        
เทศบาลตำบลบางปู                        
เทศบาลตำบลตันหยง                        
อบต. ตาแกะ                        
อบต. ตันหยงดาลอ                        
อบต. ปิยามุมัง                        
อบต. ตาลีอาย์                        
อบต. หนองแรต                        
อบต. จะรัง                        
อบต. แหลมโพธิ์                        
อบต. ราตาปันยัง                        
อบต. ตะโละ                        
อบต. สาบัน                        
อบต. ตะโละกาโปร์                        
อบต. ตอหลัง                        
อบต. บาโลย                        
อบต. มะนังยง                        
อบต. ยามู                        
พื้นที่อำเภอมายอ
 
เทศบาลตำบลมายอ                        
อบต. สาคอบน                        
อบต. กระเสาะ                        
อบต. ตรัง                        
อบต. ปะโด                        
อบต. ลางา                        
อบต. กระหวะ                        
อบต. ถนน                        
อบต. สะกำ                        
อบต. เกาะจัน                        
อบต. ลุโบะยิไร                        
พื้นที่อำเภอปะนาเระ
 
เทศบาลตำบลปะนาเระ                        
อบต. ควน                        
อบต. คอกกระบือ                        
อบต. ดอน                        
อบต. ท่าข้าม                        
อบต. ท่าน้ำ                        
อบต. บ้านกลาง                        
อบต. บ้านน้ำบ่อ                        
อบต. พ่อมิ่ง                        
อบต. บ้านนอก                        
พื้นที่อำเภอสายบุรี
 
เทศบาลตำบลตะลุบัน                        
อบต. ละหาร                        
อบต. ตะบิ้ง                        
อบต. ปะเสยะวอ                        
อบต. เตราะบอน                        
อบต. กะดุนง                        
อบต. มะนังดาลำ                        
อบต. บางเก่า                        
อบต. บือเระ                        
อบต. แป้น                        
พื้นที่อำเภอกะพ้อ
 
อบต. กะรุบี                        
อบต. ตะโละดือรามัน                        
อบต. ปล่องหอย                        
พื้นที่อำเภอไม้แก่น
 
อบต. ไทรทอง                        
อบต. ดอนทราย                        
อบต. ตะโละไกรทอง                        
พื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง
 
อบต. ปากู                        
อบต. พิเทน                        
อบต. น้ำดำ                        
อบต. ตะโละแมะนา                        
พื้นที่อำเภอแม่ลาน
 
อบต. ป่าไร่                        
อบต. แม่ลาน                        
อบต. ม่วงเตี้ย                        

  ดูสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ปีงบประมาณ (/) 2550 (/) 2551 (/) 2552 (/) 2553 (/) 2555
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัดปัตตานี P O C
โทร. 0-7334-9645 
E-mail :
pattani_gov@pattani.go.th