คำขวัญจังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้...... ...  
   ข้อมูลจังหวัดปัตตานี
 
ประวัติศาสตร์จังหวัด
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
สภาพทั่วไปของจังหวัด
แผนที่จังหวัด(MAP)
การบริหาราชการจังหวัด
บรรยายสรุปจังหวัด(ฉบับเต็ม)
บรรยายสรุปจังหวัด 2 ภาษา
สินค้า OTOP จังหวัด
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ประเพณีและวัฒนธรรม
อาหารประจำถิ่น
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
ผู้บริหารจังหวัด
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ทำเนียบหัวหน้าส่วนฯจังหวัด
การมอบอำนาจการบริหารราชการ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
 
 
ขับเคลื่อน 12 วาระปัตตานี
เอกสารท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

เอกสารเผยแพร่
สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558
 
 
ขับเคลื่อน 12 วาระ ปัตตานี ปี 2560
วีดีโอแนะนำจังหวัดปัตตานี

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเป็นประธานเปิด
โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ
คลิกดูรายละเอียด

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายลือชัย เจริญทรัพย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม
ก.จ.จ.ปัตตานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2560 นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานโครงการ Pattani Smart Kids คลิกดูรายละเอียด


วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดปัตตานีฯ คลิกดูรายละเอียด

 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต
19 ม.ค. 2560
การดำเนินการตามมติ - ข้อสั่งการ
ในการประชุมคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
19 ม.ค. 2560
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓
ตอนที่ ๓๗ ข ลว ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
19 ม.ค. 2560
 
 

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)

29 มี.ค. 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เรื่อง รับโอน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

29 มี.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม - วันศุกรศ์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐)

27 มี.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ ๖ - วันศุกรศ์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐)

21 มี.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์
(ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
ถึงวันศุกรศ์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐)

21 มี.ค. 2560

ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์เปิดทำการ
ศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค ๙

20 มี.ค. 2560

ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวย
ความสะดวกในสถานที่ราชการ
หรือสถานที่สาธารณะ

16 มี.ค. 2560
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะ
ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
19 ม.ค. 2560
แนวทางการดำเนินงาน"จังหวัด
ใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ
31 ต.ค. 2559
แนวทางการดำเนินงาน"จังหวัด
ใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ
31 ต.ค. 2559
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือข้าราชการประเภทอื่นมา
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานบริหารที่ว่างของเทศบาล
เรื่อง รยชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล ฯ
 

 
   
ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
เรื่องการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคคราว (รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

05 ก.ค. 2559
ประกาศจังหวัดปัตตานีเรื่องบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๕๙
05 ก.ค. 2559
 
 
 
 

ประกาศราคากลางโครงการจักหา
วัสดุอุปกรณ์ป้อมยามสำหรับชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

27 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อย อส.อ.เมืองปัตตานี

16 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ซ่อมแซมถนน จำนวน ๑๕ โครงการ
(๑๕ สาย) ฯ

14 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ซ่อมแซมถนน จำนวน ๕๙ โครงการ
(๕๙ สาย) ฯ

03 มี.ค. 2560

ประกาศจังหวัดปัตตานีเรื่องขายทอด
ตลาดครุภัณฑ์ ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
   

27 ก.พ. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิก กองร้อยอาสารักษาดินแดน
อำเภอเมืองปัตตานี
18 ม.ค. 2560
 ประกาศราคากลางโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือน
ประชารัฐ อ.เมืองปัตตาน

13 ม.ค. 2560
 
 
 

   
 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี
 
 
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี โทรศัพย์ 0-7334-9002 โทรสาร 0-7334-9002 สปมท.74722  e-mail : pattani@moi.go.th