คำขวัญจังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้...... ...  
   ข้อมูลจังหวัดปัตตานี
 
ประวัติศาสตร์จังหวัด
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
สภาพทั่วไปของจังหวัด
แผนที่จังหวัด(MAP)
การบริหาราชการจังหวัด
บรรยายสรุปจังหวัด(ฉบับเต็ม)
บรรยายสรุปจังหวัด 2 ภาษา
สินค้า OTOP จังหวัด
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ประเพณีและวัฒนธรรม
อาหารประจำถิ่น
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
ผู้บริหารจังหวัด
โครงสร้างการบริหารงาน
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ทำเนียบหัวหน้าส่วนฯจังหวัด
การมอบอำนาจการบริหารราชการ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
เอกสารประชุม Thailand 4.0
 
 
ขับเคลื่อน 12 วาระปัตตานี
เอกสารท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

เอกสารเผยแพร่
สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558
 
 

วีดีโอแนะนำจังหวัดปัตตานี
 
 
 
 

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุคนร้ายลอบ
วางระเบิด บริเวณทางแยกข้างโรงเรียนยะหริ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลยามู อำเภอ
ยะหริ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียง ซึ่งได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินจากเหตุแรงระเบิด หลังจากนั้น
เยี่ยมให้กำลังใจและพูดคุยกับเจ้าของร้านสะดวกซื้อ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางแยก
ข้างโรงเรียนยะหริ่ง ประมาณ ๑๐๐ เมตร ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น เมื่อเวลา
ประมาณ ๐๒.๔๕ น. ทำให้ทรัพย์สินและสินค้าได้รับความเสียหายถูกไฟไหม้
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบ   ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คลิ๊กดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน "มหกรรมฟุตซอล
ปัตตานีจูเนียร์ ๒๐๑๘" ซึ่งการแข่งขันมีทั้งหมด ๓ รุ่น ได้แก่รุ่นยุวชนชาย
อายุไม่เกิน ๑๒ ปี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ปี ทีมที่ได้รับ
รางวัลชนะเชิศทั้ง ๓ ประเภท จะได้ฝึกทักษะ เข้าคลีนิคฟุตซอล และร่วมชม/
เชียร์ "มหกรรมฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์ชายแดนไทย-มาเลเซีย ณ ปัตตานี
๒๐๑๘ ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
คลิ๊กดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเป็นประธานการประชุมจัดทำแผน
และขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาครองรับแผนพัฒนาภาค
แบบบูรณาการภาคใต้ชายแดนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
คลิ๊กดูรายละเอียด


 
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม เรื่อง
การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่
๑/๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม
๒๕๖๑

22 ม.ค. 2561
ขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้อจันทร์
29 ก.ย. 2560
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามนโนบายการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
17 พ.ค. 2560
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
11 เม.ย. 2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต
19 ม.ค. 2560
การดำเนินการตามมติ - ข้อสั่งการ
ในการประชุมคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
19 ม.ค. 2560
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓
ตอนที่ ๓๗ ข ลว ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
19 ม.ค. 2560

 

ขอเชิญร่วมงานประชุม
วิชาการประจำปี สวทช.
(NAC 2018)

12 ก.พ. 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การสร้างความสุขในที่ทำงาน
และความผูกพันของพนักงาน"
รุ่นที่ ๔

29 ม.ค. 2561

โครงการอบรมการพูด
อันทรงพลังเพื่อความสำเร็จ
(The Powerful &
Successful Speech
Training Program)

17 ม.ค. 2561

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรม โดย
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

17 ม.ค. 2561

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรม โดย
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

15 ม.ค. 2561

ขอเชิญส่งข้าราชการ/
พนักงานเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ "สุขภาพดี...
ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพ
ในราชการ" รุ่นที่ ๑๖

15 ม.ค. 2561

ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมและขอความ
อนุเคราะห์เผยแพร่ข่าว
การอบรม โดยมหาวิทลาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

15 ม.ค. 2561

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ในการศึกษาอบรมหลักสูตร
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
องค์การและสังคมอย่างยั่งยืน
รุ่นที่ ๒

15 ม.ค. 2561

ประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี เรื่อง การรับสมัคร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี

04 ม.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิค
การเขียนหนังสือราชการ
และการเขียนรายงานการ
ประชุม" รุ่นที่ ๒๓

14 ธ.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการ
ฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๑

14 ธ.ค. 2560

ประกาศรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
และรับสมัครบุคคลเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
ตุลาการประจำศาลปกครอง
ชั้นต้น

12 ธ.ค. 2560

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรื่อง การสรรหากรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล
ภายนอกสถาบัน

7 ธ.ค. 2560

ขอความอนุเคราะห์ในการ
จัดส่งผู้เข้ารับการอบรม
พัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐใน
ภาคใต้และภาคเหนือ

6 ธ.ค. 2560

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลและข้าราชการ เพื่อ
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๒

30 พ.ย. 2560

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย :
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

22 พ.ย. 2560

ขอเชิญสมัครหลักสูกรอบรมความรู้
ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง
รุ่นที่ ๑

14 พ.ย. 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
มหาดไทย ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๑

07 พ.ย. 2560

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนา
นักบริหารจัดการในสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ ตามทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

31 ต.ค. 2560

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลา
การรับสมัครผู้สำเร็จการศึกาษา
ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์
ทางด้านการทำงาน เข้าศึกษาชั้น
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ใน
ส่วนภูมิภาค ศูนย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา
(เสาร์ - อาทิตย์) คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๒๒ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

16 ต.ค. 2560

ประกาศกองบังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกอง
อาสารักษาดินแดนปฏิบัติภาระกิจ
ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) (เพิ่มเติม)

06 ต.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการ
"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

14 ก.ย. 2560

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ม.อ. วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐

15 ส.ค. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือ
ราชการและการเกษียนหนังสือ
อย่างอาชีพ" รุ่นที่ ๒

10 ส.ค. 2560

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฏหมาย
มหาชน รุ่นที่ ๑๗ (สามารถดาวน์
โหลดใบสมัครและเอกสารได้ที่
www.kpi.ac.th)

31 ก.ค. 2560

ขอเรียนเชิญ และพิจารณาส่งบุคลากร
เข้าอบรมหลักสูตร "บริหารจัดการ
องค์กร ๔.๐" เพื่อรวมพลังขับเคลื่อน
Thailand ๔.๐ ผ่านนวัตกรร
มการบริหารประเทศ คลัง ๔.๐
และหลักสูตร " ผู้นำ ๔.๐" นวัตกรรม
การบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
บนเวทีโลก BelieveThailand ๔.๐

17 ก.ค. 2560

ประการสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการ
ออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัด
ปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐

08 ก.ค. 2560

ขอเชิญชวนบุคคลและองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล
เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล
ประจำปี ๒๕๖๐

07 ก.ค. 2560

โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สู่ภูมิภาค เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ในงาน "WORLD
HAPEX ๒๐๑๗"

05 ก.ค. 2560

การจัดโครงการอุปสมบทถวายป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเด
และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
ในช่วงเทศการเข้าพรรษาจำนวน ๘๙ รูป

28 มิ.ย. 2560

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
การสอบคัดเลือกนักศึกษาชาวไทย
ที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
เข้าศักษาต่อในโรงเรียนการไปรษณีย์
ประจำปี ๒๕๖๐

16 มิ.ย. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ ๔ (จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับ
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ)

07 มิ.ย. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อ
การออกแบบการบริหารจัดการ"
รุ่น ๘

29 พ.ค. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผล
โครงการมืออาชีพ" รุ่น ๒

29 พ.ค. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือ
ราชการและการเกษียน
หนังสืออย่างอาชีพ"รุ่นที่ ๑

29 พ.ค. 2560

สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

22 พ.ค. 2560

แบบฟอร์มขั้น ศอ.บต. ปี ๒๕๕๙

21 เม.ย. 2560

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

11 เม.ย. 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)

29 มี.ค. 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เรื่อง รับโอน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

29 มี.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ ๖ - วันศุกรศ์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐)

21 มี.ค. 2560

ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์เปิดทำการ
ศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค ๙

20 มี.ค. 2560

ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวย
ความสะดวกในสถานที่ราชการ
หรือสถานที่สาธารณะ

16 มี.ค. 2560
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะ
ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
19 ม.ค. 2560
แนวทางการดำเนินงาน"จังหวัด
ใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ
31 ต.ค. 2559
แนวทางการดำเนินงาน"จังหวัด
ใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ
31 ต.ค. 2559

 
   
ประกาศจังหวัดปัตตานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี สังกัดสำนักงาน
จัดหางานจังหวัดปัตตานี
01 ก.พ. 2561
ประกาศจังหวัดปัตตานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัดสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดปัตตาน
23 ม.ค. 2561
ประกาศจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ(ข้อเขียน)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดปัตตานี
09 ม.ค. 2561
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
ยกเลิกการประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
(ข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ สังกัดสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
28 ธ.ค. 2560
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรนะ (ข้อเขียน)
ภาคความรู้ ความสามารถ
หรือทักษะ และคุณสมบัติ
ส่วนบุคคลอื่น กำหนดวัน เวลา
สถานที่การประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัดสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดปัตตาน
18 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมประมง เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป
30 พ.ย. 2560
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดปัตตานี
22 พ.ย. 2560
ประกาศโรงพยาบาลรามัน เรื่อง
ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างเหมาบริการ
โรงพยาบาลรามัน
15 ส.ค. 2560
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
25 ก.ค. 2560
ประกาศโรงพยาบาลรามัน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
โรงพยาบาลรามัน
14 ก.ค. 2560
ประกาศกรมประมง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 มิ.ย. 2560
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคคราวรายเดือน
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชีสำนักงานกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปัตตาน
29 พ.ค. 2560
ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคคราว (รับสมัครระหว่าง
วันที่ ๑๓ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
05 ก.ค. 2559
ประกาศจังหวัดปัตตานีเรื่องบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๙
05 ก.ค. 2559
 
 

ประกาศราคากลาง
โครงการ จัดซื้อเสบียง
สนามสมาชิกกองร้อย
อาสารักษาดินแดน
อ.เมืองปัตตานี

21 ก.พ. 2561
ประกาศราคากลาง
โครงการ จัดซื้อถังขยะ
แบบพลาสติก จำนวน
๑๕๐ ใบ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตำบลบางปู อ.ยะหริ่ง
จ.ปัตตาน

9 ก.พ. 2561
ประกาศราคากลาง
งานก่อสร้างโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก ขนาด
๖x๘.๒๐ เมตร

8 ก.พ. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ที่ทำการปกครองอำเภอ
สายบุร

30 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
จัดซื้อเสบียงสนามสมาชิก
กองร้อยอาสารักษาดินแดน
อ.เมืองปัตตานี

8 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
จัดซื้อเสบียงสนามสมาชิก
กองร้อยอาสารักษาดินแดน
อ.เมืองปัตตานี

3 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้อมยาม
สำหรับชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จชต.) ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

22 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือน
ประชารัฐ อำเภอเมืองปัตตาน

22 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยาม
สำหรับชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน(ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จชต.) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑

22 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน
ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) และหน่วยกำลัง อำเภอเมือง
ปัตตานี

21 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/
ยานพาหนะ (งานเงินทุน)
จำนวน ๑ รายการ

1 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ศูนยดำรงธรรมอำเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 ธ.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

1 พ.ย. 2560
ประกาศเทศบาลเมืองปัตตานี
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล
เมืองปัตตานี (ครั้งที่ ๒)

24 ส.ค. 2560
ประกาศศูนย์วิจัยและการพัฒนา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ

18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างที่ว่าการ
อำเภอเมืองปัตตานี

18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารงาน
ทะเบียนและปรับปรุงภูมิทัศน์
อำเภอเมืองปัตตานี

18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟู
ร่องน้ำธรรมชาติแก้ปัญหาน้ำท่วม
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและ
ส่งเสริมอาชีพทำนาเกลือตำบลบานา
อำเภอเมืองปัตตานี

16 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ซ่อมแซมป้อมยามชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
จำนวน ๘ จุด

11 ส.ค. 2560
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง
ระเบียบเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขายทอดตลาด

3 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน อ.เมืองปัตตานี

1 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน อ.เมืองปัตตานี

27 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน อ.เมืองปัตตานี

12 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
แหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตำบลปะกาฮะรัง
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

12 มิ.ย. 2560
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา
ซื้อวัสดุการเกษตรด้านการประมง
(พันธุ์สัตว์น้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

01 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตครัวเรือนประชารัฐ
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

30 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคห้วงเดือนรอมฏอน
"ประชารัฐเมืองปัตตานี รอมฏอนสันติสุข"

29 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
แหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตำบลปะกาฮะรัง
อำเภอเมืองปัตตานี

18 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ
ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

26 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกือยา
ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
26 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
ศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรมชุมชน
เสริมสร้างสันติสุขตำบลบาราเฮาะ
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

24 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจักหา
วัสดุอุปกรณ์ป้อมยามสำหรับชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นท
ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

27 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อย อส.
อ.เมืองปัตตานี

16 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ซ่อมแซมถนน จำนวน ๑๕ โครงการ
(๑๕ สาย) ฯ

14 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ซ่อมแซมถนน จำนวน ๕๙ โครงการ
(๕๙ สาย) ฯ

03 มี.ค. 2560

ประกาศจังหวัดปัตตานีเรื่องขายทอด
ตลาดครุภัณฑ์ ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
   

27 ก.พ. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิก กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอำเภอเมืองปัตตานี
18 ม.ค. 2560
 ประกาศราคากลางโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือน
ประชารัฐ อ.เมืองปัตตาน

13 ม.ค. 2560

   
 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี
 
 
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี โทรศัพย์ 0-7334-9002 โทรสาร 0-7334-9002 สปมท.74722  e-mail : pattani@moi.go.th