คำขวัญจังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้...... ...  
   ข้อมูลจังหวัดปัตตานี
 
ประวัติศาสตร์จังหวัด
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
สภาพทั่วไปของจังหวัด
แผนที่จังหวัด(MAP)
การบริหาราชการจังหวัด
บรรยายสรุปจังหวัด(ฉบับเต็ม)
บรรยายสรุปจังหวัด 2 ภาษา
สินค้า OTOP จังหวัด
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ประเพณีและวัฒนธรรม
อาหารประจำถิ่น
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
ผู้บริหารจังหวัด
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ทำเนียบหัวหน้าส่วนฯจังหวัด
การมอบอำนาจการบริหารราชการ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
 
 
ขับเคลื่อน 12 วาระปัตตานี
เอกสารท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

เอกสารเผยแพร่
สถาบันดำรงราชานุภาพ
 
AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558
 
 
ขับเคลื่อน 12 วาระ ปัตตานี ปี 2560
วีดีโอแนะนำจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายวีระ ใจเย็น
โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี นายสุวิชช์
ีศรีสุวรรณ นายอำเภอปะนาเระ ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ณ วัดควนนอก
ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี คลิ๊กดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานuี เป็นประธานหารือเรื่องค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรม
งานของดีเมืองตานี โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี 
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม   ณ ห้องประชุม KM ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี คลิ๊กดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีรนันทน ์เพ็งจันทร์ ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด
ปัตตานี เพื่อรับทราบ  พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙ และร่วมกัน
พิจารณาแนวทางปฏิบัติในการควบคุมและจัดระเบียบคนขอทานในจังหวัด
หลังตรวจสอบเจอผู้ขอทานในพื้นที่ ๑๓ คน (๑๗ ราย) ในช่วงปี ๒๕๕๘–๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานีอำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี
คลิ๊กดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบริการ
“จังหวีดเคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ การประกวด
นกเขาชวาเสียง และงานวันแตงโมของดีอำเภอทุ่งยางแดง ประจำปี ๒๕๖๐
ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละแมะนา หมู่ที่ ๑ ตำบลตะโละแมะนา
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี คลิ๊กดูรายละเอียด

 

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปัตตานี เรื่องรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ
สำนักงานอุตาหกรรมจังหวัด
ปัตตานี

29 พ.ค. 2560
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามนโนบายการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
17 พ.ค. 2560
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
11 เม.ย. 2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต
19 ม.ค. 2560
การดำเนินการตามมติ - ข้อสั่งการ
ในการประชุมคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
19 ม.ค. 2560
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓
ตอนที่ ๓๗ ข ลว ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
19 ม.ค. 2560

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผล
โครงการมืออาชีพ" รุ่น ๒

29 พ.ค. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อ
การออกแบบการบริหารจัดการ"
รุ่น ๘

29 พ.ค. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือ
ราชการและการเกษียน
หนังสืออย่างอาชีพ"รุ่นที่ ๑

29 พ.ค. 2560

สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ

22 พ.ค. 2560

แบบฟอร์มขั้น ศอ.บต. ปี ๒๕๕๙

21 เม.ย. 2560

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือ
นสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
บริหารระดับต้นตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

11 เม.ย. 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)

29 มี.ค. 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการ
ประเภทอื่น

29 มี.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ (ระหว่าง
วันจันทร์ที่ ๖ - วันศุกรศ์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐)

21 มี.ค. 2560

ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์เปิดทำการ
ศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค ๙

20 มี.ค. 2560

ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวย
ความสะดวกในสถานที่ราชการ
หรือสถานที่สาธารณะ

16 มี.ค. 2560
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะ
ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
19 ม.ค. 2560
แนวทางการดำเนินงาน"จังหวัด
ใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ
31 ต.ค. 2559
แนวทางการดำเนินงาน"จังหวัด
ใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ
31 ต.ค. 2559

 
   
ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
เรื่องการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคคราว (รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๑
มีนาคม ๒๕๖๐)

05 ก.ค. 2559
ประกาศจังหวัดปัตตานีเรื่องบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคมพ.ศ.๒๕๕๙
05 ก.ค. 2559
 
 

ประกาศราคากลางโครงการมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคห้วงเดือนรอมฏอน
"ประชารัฐเมืองปัตตานี รอมฏอนสันติสุข"

29 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
แหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตำบลปะกาฮะรัง
อำเภอเมืองปัตตานี

18 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ
ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

26 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกือยา
ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
26 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
ศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรมชุมชน
เสริมสร้างสันติสุขตำบลบาราเฮาะ
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

24 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจักหา
วัสดุอุปกรณ์ป้อมยามสำหรับชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จชต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

27 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อย อส.อ.เมืองปัตตานี

16 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ซ่อมแซมถนน จำนวน ๑๕ โครงการ
(๑๕ สาย) ฯ

14 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ซ่อมแซมถนน จำนวน ๕๙ โครงการ
(๕๙ สาย) ฯ

03 มี.ค. 2560

ประกาศจังหวัดปัตตานีเรื่องขายทอด
ตลาดครุภัณฑ์ ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
   

27 ก.พ. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิก กองร้อยอาสารักษาดินแดน
อำเภอเมืองปัตตานี
18 ม.ค. 2560
 ประกาศราคากลางโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือน
ประชารัฐ อ.เมืองปัตตาน

13 ม.ค. 2560

   
 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี
 
 
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี โทรศัพย์ 0-7334-9002 โทรสาร 0-7334-9002 สปมท.74722  e-mail : pattani@moi.go.th