คำขวัญจังหวัดปัตตานี...เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้...... ...  
   ข้อมูลจังหวัดปัตตานี
 
ประวัติศาสตร์จังหวัด
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
สภาพทั่วไปของจังหวัด
แผนที่จังหวัด(MAP)
การบริหาราชการจังหวัด
บรรยายสรุปจังหวัด(ฉบับเต็ม)
บรรยายสรุปจังหวัด 2 ภาษา
สินค้า OTOP จังหวัด
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
ประเพณีและวัฒนธรรม
อาหารประจำถิ่น
   ข้อมูลผู้บริหาร
 
ผู้บริหารจังหวัด
โครงสร้างการบริหารงาน
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ทำเนียบหัวหน้าส่วนฯจังหวัด
การมอบอำนาจการบริหารราชการ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
กฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
เอกสารประชุม Thailand 4.0
 
 
ขับเคลื่อน 12 วาระปัตตานี
เอกสารท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

เอกสารเผยแพร่
สถาบันดำรงราชานุภาพ

 
AmazingCounters.com
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558
 
 

วีดีโอแนะนำจังหวัดปัตตานี
 
 
(ขออภัยค่ะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องประชุม ยกเลิกการใช้ระบบชั่วคราวค่ะ)
 
 
 

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัฐกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปัตตานี นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี นายภูวนัฐ สมใจ หัวหน้า
สำนักงานจังหวัดปัตตานี พล.ต.จตุพร กลัมพสุต ผบ.มทบ.๔๖/ผบ.ฉก.ปน.
หัวหน้าส่วนและข้าราชการ ตำรวจ ทหาร เข้าร่วม ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี คลิ๊กดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมและติดตามการดำเนินงาน
ระบบประปานาบ้านหนุน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ ณ นาบ้านหนุน
ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
คลิ๊กดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวนักปั่น กิจกรรม
"ปั่นเพื่อแม่ ด้วยรักส่งแวดล้อม "ด้วยทางชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดปัตตานี
โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)/ผู้แทนพิเศษ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ถนนสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
คลิ๊กดูรายละเอียด


 

นิทรรศการเผลแพร่ผลสำเร็จ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

06 ส.ค. 2561

ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงและ
จัดทำคำของบประมาณเพื่อ
สนองงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริและโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแผน
แม่บทฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓

13 ก.ค. 2561

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจำปี
๒๕๖๑

10 ก.ค. 2561

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูรเนื่องในวันเฉลิม
พระชนพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑

10 ก.ค. 2561

ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อ
บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประจำปี ๒๕๖๑

28 มิ.ย. 2561

ขอเชิญประชุมแนวทาง
การดำเนินงานตามโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริฯ
(คณะทำงานขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการการจัดทำ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นและ
คณะทำงานขับเคลื่อนและ
สนับสนุนการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

26 มิ.ย. 2561

ขอเชิญประชุมหารือและติดตาม
การดำเนินโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ

25 มิ.ย. 2561

แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ ระยะ ๕
ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ -
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
จังหวัดปัตตานี

28 พ.ค. 2561

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

23 พ.ค. 2561

ประกาศจังหวัดปัตตานี
เรื่อง นโยบายต่อต้าน
การรับสินบนเพื่อป้องกัน
การทุจริตและประพฤมิชอบ

16 พ.ค. 2561

ประกาศเจตจำนงสุจริต
จังหวัดปัตตานี

1 พ.ค. 2561
แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ

22 มี.ค. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม เรื่อง
การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่
๑/๒๕๖๑ ประจำเดือนมกราคม
๒๕๖๑

22 ม.ค. 2561
ขั้นตอนพิธีถวายดอกไม้อจันทร์
29 ก.ย. 2560
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามนโนบายการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
17 พ.ค. 2560
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
11 เม.ย. 2560
ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต
19 ม.ค. 2560
การดำเนินการตามมติ - ข้อสั่งการ
ในการประชุมคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
19 ม.ค. 2560
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓
ตอนที่ ๓๗ ข ลว ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
19 ม.ค. 2560

 

ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม
เดิน - วิ่ง "กรมบัญชีกลาง
มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๗"

09 ส.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์รูปแบบสติ๊กเกอร์
(Sticker) แสดงสัญลักษณ์
สำหรับผู้ใช้บริการห้องน้ำ
สาธารณะเพื่อคนทั้งมวล

19 ก.ค. 2561

ประกาศสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการออก
รางวัลสลากกาชาดจังหวัดปัตตานี
ประจำปี ๒๕๖๑

03 ก.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "การกำหนดเส้นทาง
การฝึกอบรม (Training

Roadmap)" รุ่นที่ ๒

03 ก.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ"
รุ่นที่ ๑๑

03 ก.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "การสร้างความสุขใน
ที่ทำงานและความผูกพันของ
พนักงาน" รุ่นที่ ๖

03 ก.ค. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยน
สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรง
ตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

26 มิ.ย. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยน
สายงานประเภททั่วไป ให้ดำรง
ตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ และตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/
ชำนาญการ

26 มิ.ย. 2561

ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ
(DIFA TES)

25 มิ.ย. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"
รุ่นที่ ๕

19 มิ.ย. 2561

ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิ
อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง
ครั้งที่ ๘

13 มิ.ย. 2561

โครงการฝึกอบรมหลัดสูตร
"เทคนิคการนำเสนออย่าง
มืออาชีพ" รุ่นที่ ๑

1 มิ.ย. 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"เทคนิคการประชุมและ
การเขียนรายงานการประชุม"
รุ่นที่ ๑

1 มิ.ย. 2561

การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย
ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์
หรือขยะเปียกครัวเรือน

30 พ.ค. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภท
วิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ/
ชำนาญ จำนวน ๑ อัตรา

4 พ.ค. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภท
วิชาการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/
ชำนาญการ จำนวน ๒ อัตรา และ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/
ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา

4 พ.ค. 2561

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
สร้างความรู้ความเข้าใจใน
รัฐธรรมนูญ

3 พ.ค. 2561

โครการฝึกอบรมหลักกฎหมาย
ปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

11 เม.ย. 2561

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาปัตตานี เรื่อง ระมัดระวัง
ในการเดินเรือและใช้เรือ ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑

26 มี.ค. 2561

การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

26 มี.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน
ประจำเขต (คพข.)

15 มี.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
การใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อ
การท่องเที่ยว โครงการพัฒนา
ระบบ Tourism Gateway
เพื่อรองรับการให้บริการ
นักท่องเที่ยว
https://thailand
tourismdirectory.go.th/home

13 มี.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการขายรถ
ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด

08 มี.ค. 2561

ขอเชิญร่วม "งานบุญ
ผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด"
ประจำปี ๒๕๖๑

23 ก.พ. 2561

ขอเชิญร่วมงานประชุม
วิชาการประจำปี สวทช.
(NAC 2018)

12 ก.พ. 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การสร้างความสุขในที่ทำงาน
และความผูกพันของพนักงาน"
รุ่นที่ ๔

29 ม.ค. 2561

โครงการอบรมการพูด
อันทรงพลังเพื่อความสำเร็จ
(The Powerful &
Successful Speech
Training Program)

17 ม.ค. 2561

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรม โดย
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

17 ม.ค. 2561

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรม โดย
สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

15 ม.ค. 2561

ขอเชิญส่งข้าราชการ/
พนักงานเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ "สุขภาพดี...
ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพ
ในราชการ" รุ่นที่ ๑๖

15 ม.ค. 2561

ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมและขอความ
อนุเคราะห์เผยแพร่ข่าว
การอบรม โดยมหาวิทลาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

15 ม.ค. 2561

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ในการศึกษาอบรมหลักสูตร
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
องค์การและสังคมอย่างยั่งยืน
รุ่นที่ ๒

15 ม.ค. 2561

ประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี เรื่อง การรับสมัคร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี

04 ม.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิค
การเขียนหนังสือราชการ
และการเขียนรายงานการ
ประชุม" รุ่นที่ ๒๓

14 ธ.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการ
ฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๑

14 ธ.ค. 2560

ประกาศรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
และรับสมัครบุคคลเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น
ตุลาการประจำศาลปกครอง
ชั้นต้น

12 ธ.ค. 2560

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน
เรื่อง การสรรหากรรมการสภา
สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล
ภายนอกสถาบัน

7 ธ.ค. 2560

ขอความอนุเคราะห์ในการ
จัดส่งผู้เข้ารับการอบรม
พัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐใน
ภาคใต้และภาคเหนือ

6 ธ.ค. 2560

ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร.
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
บุคคลและข้าราชการ เพื่อ
เข้าร่วมโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๒

30 พ.ย. 2560

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย :
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

22 พ.ย. 2560

ขอเชิญสมัครหลักสูกรอบรมความรู้
ทางด้านกฎหมายปกครองชั้นสูง
รุ่นที่ ๑

14 พ.ย. 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
มหาดไทย ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๑

07 พ.ย. 2560

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนา
นักบริหารจัดการในสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ ตามทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

31 ต.ค. 2560

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลา
การรับสมัครผู้สำเร็จการศึกาษา
ระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์
ทางด้านการทำงาน เข้าศึกษาชั้น
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ใน
ส่วนภูมิภาค ศูนย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา
(เสาร์ - อาทิตย์) คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๒๒ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

16 ต.ค. 2560

ประกาศกองบังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกอง
อาสารักษาดินแดนปฏิบัติภาระกิจ
ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) (เพิ่มเติม)

06 ต.ค. 2560

ประชาสัมพันธ์โครงการ
"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

14 ก.ย. 2560

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ม.อ. วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐

15 ส.ค. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือ
ราชการและการเกษียนหนังสือ
อย่างอาชีพ" รุ่นที่ ๒

10 ส.ค. 2560

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฏหมาย
มหาชน รุ่นที่ ๑๗ (สามารถดาวน์
โหลดใบสมัครและเอกสารได้ที่
www.kpi.ac.th)

31 ก.ค. 2560

ขอเรียนเชิญ และพิจารณาส่งบุคลากร
เข้าอบรมหลักสูตร "บริหารจัดการ
องค์กร ๔.๐" เพื่อรวมพลังขับเคลื่อน
Thailand ๔.๐ ผ่านนวัตกรร
มการบริหารประเทศ คลัง ๔.๐
และหลักสูตร " ผู้นำ ๔.๐" นวัตกรรม
การบริหารจัดการประเทศ เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
บนเวทีโลก BelieveThailand ๔.๐

17 ก.ค. 2560

ประการสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการ
ออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัด
ปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐

08 ก.ค. 2560

ขอเชิญชวนบุคคลและองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล
เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล
ประจำปี ๒๕๖๐

07 ก.ค. 2560

โครงการจัดแสดงนิทรรศการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สู่ภูมิภาค เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ในงาน "WORLD
HAPEX ๒๐๑๗"

05 ก.ค. 2560

การจัดโครงการอุปสมบทถวายป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเด
และเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
ในช่วงเทศการเข้าพรรษา
จำนวน ๘๙ รูป

28 มิ.ย. 2560

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
การสอบคัดเลือกนักศึกษาชาวไทย
ที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี
เข้าศักษาต่อในโรงเรียนการไปรษณีย์
ประจำปี ๒๕๖๐

16 มิ.ย. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ ๔ (จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับ
มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ)

07 มิ.ย. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อ
การออกแบบการบริหารจัดการ"
รุ่น ๘

29 พ.ค. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผล
โครงการมืออาชีพ" รุ่น ๒

29 พ.ค. 2560

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือ
ราชการและการเกษียน
หนังสืออย่างอาชีพ"รุ่นที่ ๑

29 พ.ค. 2560

สรุปผลการประชุมสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ

22 พ.ค. 2560

แบบฟอร์มขั้น ศอ.บต. ปี ๒๕๕๙

21 เม.ย. 2560

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับต้น
ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

11 เม.ย. 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท
(ภาคพิเศษ)

29 มี.ค. 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เรื่อง รับโอน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

29 มี.ค. 2560

สรุปผลการดำเนินงานของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ท
ี่๖ - วันศุกรศ์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐)

21 มี.ค. 2560

ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์เปิดทำการ
ศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค ๙

20 มี.ค. 2560

ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวย
ความสะดวกในสถานที่ราชการ
หรือสถานที่สาธารณะ

16 มี.ค. 2560
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะ
ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
19 ม.ค. 2560
แนวทางการดำเนินงาน"จังหวัด
ใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ
31 ต.ค. 2559
แนวทางการดำเนินงาน"จังหวัด
ใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ
31 ต.ค. 2559

 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี

19 ก.ค. 2561

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ.๒๕๖๑

http://www.edu-pattani.org/home

17 ก.ค. 2561
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิก
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ประกันสังคมในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
สังกัดสำนักงานประกัน
สังคมจังหวัดปัตตานี

06 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านในการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี

03 ก.ค. 2561
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา
สถานที่ ระเบียบปฏิบัติของ
ผู้เข้าสอบคัดเลือกในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
25 มิ.ย. 2561
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
และกำหนดวัน เวลา สถานที่
ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้า
สอบคัดเลือกในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
11 มิ.ย. 2561
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
กำหนดวัน เวลา สถานที่
ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับ
การสอบคัดเลือกและรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ประกันสังคมระดับชั้นต้น
22 พ.ค. 2561
ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว
5 พ.ค. 2561
ประกาศจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับ
การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
ุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ประกันสังคม ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
27 เม.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
สรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
29 มี.ค. 2561
ประกาศจังหวัดปัตตานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี สังกัดสำนักงาน
จัดหางานจังหวัดปัตตานี
01 ก.พ. 2561
ประกาศจังหวัดปัตตานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัดสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดปัตตาน
23 ม.ค. 2561
ประกาศจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะ(ข้อเขียน)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดปัตตานี
09 ม.ค. 2561
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
ยกเลิกการประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
(ข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ สังกัดสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
28 ธ.ค. 2560
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรนะ (ข้อเขียน)
ภาคความรู้ ความสามารถ
หรือทักษะ และคุณสมบัติ
ส่วนบุคคลอื่น กำหนดวัน เวลา
สถานที่การประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัดสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดปัตตาน
18 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมประมง เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป
30 พ.ย. 2560
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดปัตตานี
22 พ.ย. 2560
ประกาศโรงพยาบาลรามัน เรื่อง
ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างเหมาบริการ
โรงพยาบาลรามัน
15 ส.ค. 2560
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
25 ก.ค. 2560
ประกาศโรงพยาบาลรามัน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
โรงพยาบาลรามัน
14 ก.ค. 2560
ประกาศกรมประมง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 มิ.ย. 2560
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคคราวรายเดือน
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชีสำนักงานกองทุนพัฒนา
เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดปัตตาน
29 พ.ค. 2560
ประกาศโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือ
เป็นลูกจ้างชั่วคคราว (รับสมัครระหว่าง
วันที่ ๑๓ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
05 ก.ค. 2559
ประกาศจังหวัดปัตตานีเรื่องบัญชี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๙
05 ก.ค. 2559
 
 

ประกาศราคากลางโครงการ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงแกะ

17 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
ศูนย์ดำรงธรรมคลายทุกข์
สร้างสุขให้ประชาชน

15 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
ซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง
หมายเลขทะเบียน
3 กษ 4968

10 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส

10 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
นโยบายในระดับอำเภอ

07 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

01 ส.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน อำเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี

26 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน อำเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี

06 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน อ.เมืองปัตตานี

03 ก.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภค โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตครั้วเรือน
ยากไร้แลัเด็กกำพร้า อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี

19 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน อ.เมืองปัตตานี

18 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เครื่องอุปโภค บริโภค โครงการ
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ห้วงเดือนรอมฎอน "รอมฎอน
สันติสุข อำเภอเมืองปัตตานี"
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

7 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ
การให้บริการประชาชน

7 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

1 มิ.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
ขยายข้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี

31 พ.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
จัดซื้อเสบียงสนามสมาชิกอาสา
รักษาดินแดน อ.เมืองปัตตานี

24 พ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเตำบลรูสะมิแล
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาด
ครุภัณฑ์ที่ชำรุด

11 พ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเตำบลยะหริ่ง
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
ที่ชำรุด

10 พ.ค. 2561
ประกาศเทศบาลเมืองปัตตานี
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล
เมืองปัตตานี (ครั้งที่ ๒)

24 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
ซ่อมแซมถนน จำนวน ๗๖
โครงการ (๗๖ สาย) ให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุ
อุทกภัย อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

03 เม.ย. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
จัดซื้อเสบียงสนามสมาชิกอาสา
รักษาดินแดน อ.เมืองปัตตานี

16 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่ม
ช่องทางการตลาดด้วยกลไก
ประชารัฐ กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือก เพื่อลดต้นทุนการผลิต

1 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลาง
โครงการ จัดซื้อเสบียง
สนามสมาชิกกองร้อย
อาสารักษาดินแดน
อ.เมืองปัตตานี

21 ก.พ. 2561
ประกาศราคากลาง
โครงการ จัดซื้อถังขยะ
แบบพลาสติก จำนวน
๑๕๐ ใบ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตำบลบางปู อ.ยะหริ่ง
จ.ปัตตาน

9 ก.พ. 2561
ประกาศราคากลาง
งานก่อสร้างโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก ขนาด
๖x๘.๒๐ เมตร

8 ก.พ. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ที่ทำการปกครองอำเภอ
สายบุร

30 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
จัดซื้อเสบียงสนามสมาชิก
กองร้อยอาสารักษาดินแดน
อ.เมืองปัตตานี

8 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
จัดซื้อเสบียงสนามสมาชิก
กองร้อยอาสารักษาดินแดน
อ.เมืองปัตตานี

3 ม.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้อมยาม
สำหรับชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จชต.) ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

22 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือน
ประชารัฐ อำเภอเมืองปัตตาน

22 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยาม
สำหรับชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน(ชรบ.) ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (จชต.) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑

22 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน
ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) และหน่วยกำลัง อำเภอเมือง
ปัตตานี

21 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง
ขายทอดตลาดเครื่องจักร/
ยานพาหนะ (งานเงินทุน)
จำนวน ๑ รายการ

1 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ศูนยดำรงธรรมอำเภอ
เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1 ธ.ค. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑

1 พ.ย. 2560
ประกาศเทศบาลเมืองปัตตานี
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาล
เมืองปัตตานี (ครั้งที่ ๒)

24 ส.ค. 2560
ประกาศศูนย์วิจัยและการพัฒนา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ

18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างที่ว่าการ
อำเภอเมืองปัตตานี

18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ปรับปรุงห้องน้ำอาคารงาน
ทะเบียนและปรับปรุงภูมิทัศน์
อำเภอเมืองปัตตานี

18 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟู
ร่องน้ำธรรมชาติแก้ปัญหาน้ำท่วม
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและ
ส่งเสริมอาชีพทำนาเกลือตำบลบานา
อำเภอเมืองปัตตานี

16 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ซ่อมแซมป้อมยามชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
จำนวน ๘ จุด

11 ส.ค. 2560
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง
ระเบียบเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขายทอดตลาด

3 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน อ.เมืองปัตตานี

1 ส.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน อ.เมืองปัตตานี

27 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อยอาสา
รักษาดินแดน อ.เมืองปัตตานี

12 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
แหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตำบลปะกาฮะรัง
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

12 มิ.ย. 2560
ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา
ซื้อวัสดุการเกษตรด้านการประมง
(พันธุ์สัตว์น้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

01 มิ.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตครัวเรือนประชารัฐ
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

30 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคห้วงเดือนรอมฏอน
"ประชารัฐเมืองปัตตานี รอมฏอนสันติสุข"

29 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
แหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ส่งเสริมอาชีพการเกษตร ตำบลปะกาฮะรัง
อำเภอเมืองปัตตานี

18 พ.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ
ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี

26 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกือยา
ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
26 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง
ศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรมชุมชน
เสริมสร้างสันติสุขตำบลบาราเฮาะ
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

24 เม.ย. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจักหา
วัสดุอุปกรณ์ป้อมยามสำหรับชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นท
ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

27 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลาง
เสบียงสนามสมาชิกกองร้อย อส.
อ.เมืองปัตตานี

16 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ซ่อมแซมถนน จำนวน ๑๕ โครงการ
(๑๕ สาย) ฯ

14 มี.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการ
ซ่อมแซมถนน จำนวน ๕๙ โครงการ
(๕๙ สาย) ฯ

03 มี.ค. 2560

ประกาศจังหวัดปัตตานีเรื่องขายทอด
ตลาดครุภัณฑ์ ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
   

27 ก.พ. 2560
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ
เสบียงสนามสมาชิก กองร้อยอาสา
รักษาดินแดนอำเภอเมืองปัตตานี
18 ม.ค. 2560
 ประกาศราคากลางโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือน
ประชารัฐ อ.เมืองปัตตาน

13 ม.ค. 2560

   
 
 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดปัตตานี
 
 
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี โทรศัพย์ 0-7334-9002 โทรสาร 0-7334-9002 สปมท.74722  e-mail : pattani@moi.go.th