กลุ่มงานอำนวยการ(งานระบบสื่อสารจังหวัด)  สำนักงานจังหวัดปัตตานี  โทร. ๐๗๓-๓๔๙-๖๔๕