โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ และเร่งด่วนของรัฐบาล

 


1.
  
โครงการพัฒนากลุ่มบ้านกูแบสีรา หมู่ที่ 4 ตำบลกอลำ  ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   (เป็นโครงการแก้ไขปัญหาสภาพน้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตรและปัญหาคุณภาพดิน)

      2. โครงการพัฒนาโรงเรียนปอเนาะนำร่อง (โรงเรียนเจริญศาสน์วิทยา) หมู่ที่ ตำบลเมาะมาวี 

ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (เป็นโครงการพัฒนาโรงเรียนปอเนาะนำร่อง  ซึ่งมีอยู่ 6

 แห่ง  ในพื้นที่ 6 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี)

                    3. โครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ

   4. เมืองโบราณยะรัง(โบราณสถานบ้านจาเละ) หมู่ที่ ตำบลยะรัง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอยะรัง

   5. ผลการแก้ไขปัญหายาเสพติด  จับกุมผู้ค้าในบัญชี 7 ราย (ครบ 100 %)  นอกบัญชี  4 ราย   

ผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษา 467 ราย  เป็นผู้เสพในบัญชี  111  ราย (ครบ 100%)  นอกบัญชี  356 ราย   จังหวัดปัตตานีได้ประกาศหมู่

บ้าน
/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ครบทั้ง 71 หมู่บ้าน 5 ชุมชน   เรียบร้อยแล้ว

 ผลงานดีเด่นของอำเภอ

1.      ตำบลสะนอ 

-    ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดตำบลสะอาด    ประจำปี 2545

-          กำนันตำบลสะนอ  ได้รับการคัดเลือกเป็นกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดปัตตานี  ประจำปี 2546

2.      ตำบลวัด

-          กลุ่มเกษตรกรตำบลวัด ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นอันดับ ของจังหวัดปัตตานี  ประจำปี  2546

3.      ตำบลเขาตูม

-          อบต.เขาตูม ได้รับรางวัลอันดับ จากการประกวด อบต.ดีเด่นตามหลักธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี  ประจำปี 2546

-          สถานีอนามัยตำบลเขาตูม  ได้รับรางวัลอันดับ ระดับเขต ประจำปี 2545

4.      ตำบลสะดาวา

-          ได้รับรางวัลชนะเลิศตำบลสะอาดอีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการปัตตานีสะอาด

-          อบต.สะดาวา ได้รับรางวัลชนะเลิศ อบต.สะอาดดีเด่นระดับจังหวัด  ตามโครงการปัตตานีสะอาด

-          ได้รับคัดเลือกเป็นตำบลพัฒนาดีเด่นอันดับ 2 ของจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2546 

-          ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2546

5.      ตำบลประจัน

-          กองทุนหมู่บ้าน  หมู่ที่ ตำบลประจัน  ได้รับรางวัลดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2546

6.      ตำบลกอลำ

-          โรงเรียนบ้านละหารยามู  หมู่ที่ 2 ตำบลกอลำ  ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนสะอาดดีเด่นประจำปี 2546  ตามโครงการปัตตานีสะอาด

7.      ตำบลเมาะมาวี

-          ศูนย์สุขภาพชุมชนเมาะมาวี  ได้รับรางวัลอันดับ ระดับเขต  ประจำปี  2546

-          สถานีอนามัยตำบลเมาะมาวี  ได้รับรางวัลอันดับ ระดับเขต  ประจำปี 2546