ทำเนียบบุคลากร

 ที่ทำการปกครองอำเภอสายบุรี   จังหวัดปัตตานี

 

ลำดับที่

ชื่อ  สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำงาน

มือถือ

ที่บ้าน

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ที่ทำการปกครอง อ.สายบุรี


นายสมชาติ    ธีรสุวรรณจักร

นายปัญญา    จินดาวงค์

นายคำนึง      คงตุก

นายคมวิทย์    ทองเส้ง

นายฟารีด      เหสามี

นายสุวิทย์      สายจันทร์

นายนูรดี       อับดุลราฮิม

นางสาวบีเด๊าะ    เจ๊ะเย๊ะ

นายธงไชย     อนุกูล

นายสุรศักศิ์   สาดารา

นายสวัสดิ์     ปางวิภาศ

นายอรัญ       ศรีษะน้อย

นางกฤติยาภรณ์  ไกรแก้ว

นายอาแด     มามะ

..นูรียา      มะหลำ

นายสวัสดิ์     มณีราช

 

 

นายอำเภอสายบุรี

หน.ฝ่ายบริหารงานปค.

หน.ฝ่ายความมั่นคง

หน.ฝ่ายทะเบียนฯ

ปลัดอำเภอ

ปลัดอำเภอ

ปลัดอำเภอ

เสมียนตราอำเภอ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

เจ้าหน้าที่ปกครอง

เจ้าหน้าที่ปกครอง

เจ้าหน้าที่ปกครอง

เจ้าหน้าที่การเงิน /บช.

เจ้าหน้าที่ปกครอง

ล่ามอำเภอ

นักการภารโรง

 

0-7341-1009

0-7341-1008

0-73411-405

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1807

0-7341-1807

0-7341-1008

0-7341-1405

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1807

0-7341-1008

 

01-850-8635

01-969-0684

01-092-8826

01-898-3508

0-1277-5510

0-6284-1164

0-6758-4512

06-289-2505

09-974-9763

-

04 -748 -9165

01-095-8877

09-736-5691

-

09-596-1545

09-732-0090

 

0-7341-1009

-

 

-

-

-

0-7335-4541

0-7331-2648

0-7341-1259

0-7341-1748

0-7341-1582

-

-

-

0-7331-2830

-


ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล

ลำดับที่

ชื่อ  สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำงาน

มือถือ

ที่บ้าน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

นายกล้าวาริช   ดอกแก้ว
 

นายพิศาล       ขาวนวล
 

นายบูรณะ   อาสาวิมลกิจ
 

นางสาวขวัญกมล  ศิริรัตน์

นายวรวุฒิ  ลิ่มบุตร

นายวิชัย  ชูอินทร์

นายสุรัช  สงคสุภา

นายโอฬารวิทย์  ทองทวี

นายสมาน  ปะกียา

นายภาณุวัฒน์  เวชสารศรี

..นิปารีเดาะห์  นิเดร์หะ

.ตำบล ตะบิ้ง

.ตำบล ปะเสยะวอ

.ตำบล บางเก่า

.ตำบล บือเระ

.ตำบล  เตราะบอน

.ตำบล  กะดุนง

.ตำบล  ละหาร

.ตำบล  มะนังดาลำ

.ตำบล  แป้น

.ตำบล  ทุ่งคล้า

.ตำบล  ตะลุบัน

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

-

09-296-3320

-

06-748-0628

01-970-6330

06-296-2961

09-724-7427

09-735-7116

06-706-7500

09-869-6181

07-291-2695

 

 เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบล

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำงาน

มือถือ

ที่บ้าน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

..นาดีเราะ  สามะเด็ง

..นูรียะห์  เจะอาแว

นายมาสามะซูฮายมิน  หะยีโซะ

..ธิดารัตน์  นิบือซา

นายอาฟีฟี่  กาเซ็ง

..มาซารียะห์  เซ็ง

..นูรอัยนี  มะเกะ

นายอานูวา  กะเจะ

..อรัญญา  สะรี

นายมาหามะไซนุง  มีเนาะ

..จารุดา  ดือเระ

จนท.ตำบล  ตะบิ้ง

จนท.ตำบล  ปะเสยะวอ

จนท.ตำบล  บางเก่า

จนท.ตำบล  บือเระ

จนท.ตำบล  เตราะบอน

จนท.ตำบล  กะดุนง

จนท.ตำบล  ละหาร

จนท.ตำบล  มะนังดาลำ

จนท.ตำบล  แป้น

จนท.ตำบล  ทุ่งคล้า

จนท.ตำบล  ตะลุบัน

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

0-7341-1008

07-285-6704

06-959-2528

06-296-8251

06-748-0628

-

01-368-0130

06-286-2244

09-976-9321

09-978-3549

09-598-8036

01-542-1599