การบริการประชาชน

1.  สำนักงานทะเบียนอำเภอมายอ         บริการงานทะเบียนราษฎรและทะเบียนทั่วไป

2.  ที่ทำการสัสดีอำเภอมายอ                บริการขึ้นทะเบียนทหาร รับหมายเกณฑ์ทหาร  หมายเรียก

3.  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำเภอมายอ     บริการชำระภาษีอากร  ภาษีรายได้ส่วนบุคคล  ภาษีการค้า ภาษีธุรกิจเฉพาะ