เอกสารเพิ่มเติม การประชุม คณะทำงานขับเคลื่อน Thailand 4.0

 

1
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย


2
เน็ตประชารัฐ
3
แผนพัฒนาดิจิทัล
4

คู่มือการขับเคลื่อนThailand 4.0 ฉบับผู้บริหาร.pdf

5 แนวทางการขับเคลื่อนthailand 4.0_สถิติ.pptx