1

ประจำเดือน มกราคม
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

2

ประจำเดือน กุมภาพันธ์
-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

3

ประจำเดือน มีนาคม
- สำนักงานจังหวัดปัตตาน
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

4

ประจำเดือน เมษายน
- สำนักงานจังหวัดปัตตานี
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

5

ประจำเดือน พฤษภาคม
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
- สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี

6

ประจำเดือน มิถุนายน

7

ประจำเดือน กรกฏาคม

8

ประจำเดือน สิงหาคม

9

ประจำเดือน กันยายน

10

ประจำเดือน ตุลาคม
-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

11

ประจำเดือน พฤษจิกายน
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี
- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

12

ประจำเดือน ธันวาคม
-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี