การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2560

 

ประจำเดือนเดือน
หนังสือเชิญประชุม
ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม
มกราคม 2560
(วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐)
กุมภาพันธ์ 2560
(วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
มีนาคม 2560
(วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐)
เมษายน 2560
(วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐)
พฤษภาคม 2560
(วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
มิถุนายน 2560
(วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
กรกฎาคม 2560
(วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)
สิงหาคม 2560
(วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)
กันยายน 2560
(วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐)
ตุลาคม 2560
(วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
พฤศจิกายน 2560
(วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
ธันวาคม 2560
(วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐)

มกราคม 2561
(วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑)


แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม
กุมภาพันธ์ 2561
(วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
มีนาคม 2561
(วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑)
เมษายน 2561
(วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑)
พฤษภาคม 2561
(วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
มิถุนายน 2561
(วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
กรกฎาคม 2561
(วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)