กฎหมาย/ระเบียบที่สำคัญ

1.ขออนุมัติลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงสามฝ่าย ระหว่าง เมียนมา และญี่ปุ่น เกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
2.แนวทางการขยายเวลาสัญญาจ้างของจังหวัดปัตตานี กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทำให้ขาดแคลนแรงงาน
3.แนวทางการขยายสัญญาจ้างของจังหวัดปัตตาน
4.ระเบียบอื่นๆ( อัตราค่ายานพาหนะในท้องที่จังหวัด, การระบุวันที่แล้วเสร็จในแบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา))
5.พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ 2560

6.พระราชบัญญัติ

7.มติ ค.ร.ม. (กำหนดให้วันตรุษจีน ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็รวันหยุดราชการ)
8. แบบสำรวจอัตราค่าพาหนะ จังหวัดปัตตานี