การมอบอำนาจการบริหารราชการ

1.หนังสือนำส่งและสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง 

2.หนังสือมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

3.หนังสือมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (แก้ไขล่าสุด) 

4.หนังสือมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๕๘) 

5.คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๔๕๙๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

6.คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๘๕๗๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
  เอกสารแนบ ๑ ,เอกสารแนบ ๒ ,เอกสารแนบ ๓

7.คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๒๒๗๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน 
เอกสารแนบ ๑ , เอกสารแนบ ๒

8.คำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๒๕๕๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (แก้ไขเพิ่มเติม)