หมายเหตุ
จังหวัดปัตตานีขอแจ้งกำหนดเบิกจ่ายเสื้อพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก"
ลำดับที่ 1-6336 (สำหรับคนที่ยังไม่รับเสื้อ) รับเสื้อได้ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561
เวลา 08.00น.- 16.30 น. ณ ห้อง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)